SINTEFs hovedbygg
SINTEF har gjort en kartlegging av forskningsprosjektenes relevans for de ulike bærekraftsmålene i 2020. Foto: Berre/SINTEF

– God driv i arbeidet for bærekraftig omstilling i koronaåret

SINTEFs ferske bærekraftrapport viser hvordan forskningsinstituttet leverer på FNs bærekraftsmål sammen med sine oppdragsgivere. Størst forskningsaktivitet er koplet til Industri, innovasjon og infrastruktur.

SINTEFs forskning inngår i svært mange verdikjeder, bransjer og kompetanseområder, med vekt på sektorer der teknologiske løsninger spiller en viktig rolle.  Denne bredden gjør at målet er å levere på hele bærekraftagendaen –  alle de 17 målene som FN har definert.

I en oppdatert gjennomgang, ses stor forskningsaktivitet knyttet til innovasjon og verdiskapning gjennom samarbeid med næringsliv og offentlige aktører. Dette er et tema som får særlig omtale i rapporten, i tillegg til arbeidet for klima og ren energi, som også vies særlig oppmerksomhet i SINTEF.  

Forskningsstiftelsen har også betydelig innsats rettet mot ansvarlig forbruk og produksjon, bærekraftige byer og lokalsamfunn, god helse og livskvalitet, samt livet i havet og på land.

– Vi jobber målrettet videre for å øke vårt totale samfunnsbidrag, inkludert effektmodeller som kan kvantifisere effektene av vår innsats for bærekraftig utvikling, sier Bech Gjørv.

Alexandra Bech Gjørv

Arbeidet for klima og ren energi er en betydelig og viktig del av SINTEFs prosjektportefølje. Det er konsernsjef Alexandra Bech Gjørv svært tilfreds med. Foto: Terje Trobe/SINTEF

Har identifisert de viktigste innovasjonsdriverne

I SINTEFs årlige “omverdenanalyse” gjennomgår forskningsstiftelsen hva som er de viktigste driverne for forskningsbehov. Her settes det sterkere søkelys på at også tap av naturmangfold er en krise som kan true samfunnets stabilitet og bærekraft.

– I tråd med den globale utviklingen, ønsker vi å styrke innsatsen mot helhetlige og integrerte naturbaserte løsninger i våre prosjekter og virksomhet, og berede grunnen for en strategisk forskningsbasert tilnærming til dette. I en oppdatert gjennomgang av prosjektporteføljen til SINTEF, ser vi at flere prosjekter nå er merket som bidrag til bærekraftsmålet “Livet på land”, enn tidligere. Det er i tråd med våre ambisjoner, sier Bech Gjørv.

Industri og infrastruktur på topp 

SINTEF har gjort en kartlegging av forskningsprosjektenes relevans for de ulike bærekraftsmålene i 2020.   Tallene viser at det er særlig åtte bærekraftsmål forskningsinstituttet har betydelig aktivitet mot. Disse er, rangert etter omsetning: 

  • Industri, innovasjon og infrastruktur
  • Ren energi til alle
  • Stoppe klimaendringene
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • God helse og livskvalitet
  • Livet i havet
  • Livet på land

SINTEF har også aktivitet på de øvrige bærekraftsmålene, men marginalt mot særlig mål 5) Likestilling mellom kjønnene og 16) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, som i 2019.

Også oppstartsbedriftene er målt

Også SINTEFs nåværende portefølje av 17 forskningsbaserte oppstartsselskaper er vurdert mot de 17 bærekraftsmålene. De fleste er merket med bærekraftsmål 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst og bærekraftsmål 9) Industri, innovasjon og infrastruktur. Flere av disse selskapene knytter seg til anvendelse av nøkkelteknologier innen IT, bioteknologi og nano- teknologi, som vil muliggjøre mange ulike produkter, tjenester og verdikjeder for bærekraftig innovasjon.

De siste årene har vi også sett en betydelig økning i selskapsetableringer som retter seg mot bærekraftsmål 3) God helse og livskvalitet. Flere selskaper retter seg også mot bærekraftsmål 12) Ansvarlig forbruk og produksjon, 14) Livet i havet og 2) Utrydde sult.

Blikk på egen virksomhet

Rapporten redegjør også for hvordan SINTEFs interne organisasjon drives og styres i tråd med bærekraftambisjonene, som HMS, etikk, klima- og miljøavtrykk, likestilling og mangfold i virksomheten.

SINTEFs medarbeidere rapporterer om høy motivasjon og lagånd, og at enda flere opplever at deres arbeid bidrar til bærekraftig utvikling.