Foto: Cecilie Miljeteig

Ismåke i knipe

Miljøgifter har gitt tynnere eggeskall hos den sjeldne ismåken. Det kan redusere bestanden dramatisk.

Ismåken er en sjelden, høyarktisk sjøfugl.

Nesten ingen arter hekker så langt nord som den, og det finnes ikke mer enn rundt 10 000 hekkende ismåkepar i hele verden. Nå har norske og russiske forskere oppdaget at den rødlistede fuglen har så mye miljøgifter i kroppen at det gir tynnere eggeskall.

Fortynningen er så markant at forskerne mener at det enkelte steder kan føre til en nedgang i bestanden på opptil 80 prosent.

– Dette er svært bekymringsfullt, sier Cecilie Miljeteig, stipendiat på Institutt for biologi ved NTNU. – Forurensing er ikke den eneste trusselen mot denne arten. Den er avhengig av isen, og dermed er global oppvarming også en trussel.

Mest gift av alle

Det har lenge vært kjent at klororganiske pesticider (insektmidler) og andre miljøgifter forårsaker tynnere eggeskall hos fugler. Men denne studien er den første dokumentasjonen på at dette skjer med ismåkens egg. De samme forskerne har tidligere påvist at av alle arktiske sjøfugler er det ismåkens egg som har den høyeste registrerte konsentrasjon av PCB og DDT.

Forskerne, som undersøkte egg fra både Svalbard og Nordvest-Russland, har nå sett at tynnere eggeskall henger sammen med forhøyede nivå av miljøgifter i eggene. Skallene på de eggene de undersøkte, var dessuten så mye som 17 prosent tynnere enn skallene på egg som har ligget lagret siden før 1930.

Høykonsentrert

Ismåken søker næring nær toppen av næringskjeden. Dette gjør at fuglen akkumulerer høye verdier av miljøgifter som har blitt oppkonsentrert i maten den spiser. Utslipp fra moderne industri transporteres til Arktis med vær og vind. Der forblir de, fordi stoffenes kjemiske oppbygging gjør at de ikke kan brytes ned. Dermed fortsetter giftstoffer å skape problemer for arktiske dyr og fugler lenge etter at stoffene er blitt forbudt.

Etter 1945 førte insektmiddelet DDT og dets nedbrytningsprodukter til tynnere eggeskall og en alvorlig nedgang i bestanden av enkelte rovfugler. Dette rammet både hvithodet havørn, kalifornisk kondor og vandrefalk. DDT ble forbudt i hele verden i 2001.