Le Soledat er ett av to nabolag i Palma de Mallorca som er med i prosjektet. Foto: Marta Nicolau Prohens

– Innbyggerne må med når vi skal utvikle framtidas nabolag

I Palma vil forskere blant annet bruke VR-briller når beboerne involveres i dette arbeidet.

Å styrke deltakelse, forbedre miljø og skape trivsel er avgjørende for et sosialt og miljømessig bærekraftig samfunn. Dette er også blant målene i EU-prosjektet ARV, som ledes av NTNU med SINTEF som partner.

ARV har seks europeiske nabolag, demoprosjekter, som skal bli klimapositive sirkulære samfunn. Dette innebærer blant annet energieffektiv oppgradering av eksisterende boliger, lokal energiproduksjon og ombruk av materialer.

– Vi finner måter å bli kjent med innbyggernes kompetanse og erfaringer på. Målet er å engasjere dem i både planleggingen og utviklingen av klimapositive sirkulære samfunn. Innbyggerne må med når vi skal utvikle framtidas nabolag.

Det forteller SINTEF-forsker Caroline Cheng. Hun leder arbeidet med brukerengasjement i ARV-prosjektet.

Forankrer endringer gjennom folk

Tanken bak er at aktiv involvering kan bidra til å forankre endringer som må til i samfunnet.

Forskerne jobber derfor med en metodisk tilnærming for å øke engasjementet hos beboerne: Metoden kalles “Living lab-metoden” og skal brukes i alle de seks demoprosjektene rundt om i Europa.

Living labs kan være et fysisk sted, men ha forskjellige mål og fokus. I laben involveres både innbyggerne og de andre aktørene som deltar i ulike aktiviteter. Aktivitetene kan for eksempel være drevet av bedrifter, kommuner, forskere eller av brukerne selv. I ARV er alle disse tilnærmingene representert gjennom de seks pilotene.

Energirenovering i Palma de Mallorca

I den spanske demoen i Palma de Mallorca involveres lokalbefolkningen gjennom en storstilt ombygging og energirenovering av hjemmene sine.

– Vi har skapt en møteplass – Es Laboratori – som er rettet mot innbyggerne i nabolaget, og spesielt den sårbare delen av befolkningen i distriktet. Es Laboratori er et møtepunkt som huser verksteder, ulike aktiviteter hvor man utvikler løsninger i fellesskap, seminarer med mer, forteller Marta Nicolau Prohens fra Palma kommune.

Hun er koordinator for brukerinvolvering i Palma.

Palma har en god del gamle hus. Nå skal mange av dem oppgraderes for å bli mer energieffektive gjennom EU-prosjektet ARV, som har brukerinvolvering som grunnpilar. Foto: Foto: Marta Nicolau Prohens

Kommunen er også spesielt opptatt av å nå ut til ungdom. Et samarbeid med lokale skoler er etablert som en del av prosjektet. En av aktivitetene er å involvere elevene i utvikling av grøntarealer på skolen. Målet er å øke eierskap og tilhørighet gjennom å delta i å skape arealet.

– Digitale visualiseringsverktøy som virtual reality (VR) vil bli brukt for å involvere beboere. Målet er å visualisere ulike måter nabolaget kan endres på, sier forsker Judith Thomsen i SINTEF. Hun jobber med brukerinvolvering i prosjektet sammen med Cheng.

Thomsen forklarer at visualisering er et middel for å nå ut til flere og ulike mennesker for å få tilbakemeldinger fra dem på en effektiv måte. Mennesker oppfatter informasjon raskere gjennom en enkel, visuell forklaring.

Gjennom visualisering etableres et felles grunnlag for diskusjon og beslutninger som inkluderer alle deltakerne som er involvert i planprosessen. Det vil si brukere, byplanleggere og beslutningstakere.

Utvikling gjennom fem faser

Basert på arbeidet som er gjort i løpet av det første året i prosjektet, strukturerte forskerne det de har kalt S.M.I.L.E.-metodikken for å veilede arbeidet i demoprosjektene.

Metodikken er basert på inspirasjon fra forskningslitteratur og innebærer fem faser – Scope, Map, Implement, Learn, Evaluate. Den er satt opp i samråd med involverte partnere i de seks demoprosjektene i ARV. Totalt er det 35 partnerne, som representerer kommuner, privat næringsliv, bransjeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner.

– I et nøtteskall foreslår vi å konsentrere oss om disse fem fasene for å etablere living labs i demoprosjektene i ARV, sier Cheng. De fem er:

S.COPE: 

Sette sammen tilgjengelig informasjon om innbyggere og demografi:

Hvordan kan befolkningen som bor i området karakteriseres?

M.AP:

Identifiser deltakere som er relevante for brukerengasjement i den konkrete living laben (LL):

Hvilke grupper ønsker man å nå gjennom LL aktivitetene?

Definer visjonen og problemstillingen som LL skal jobbe med.

I.MPLEMENT:

Bestem type aktiviteter og metoder i tråd med problemstilling og målgruppen som skal nås.

Forberede, gjennomføre og kommunisere.

L.EARN:

Samle informasjon om (kvalitativ og kvantitativ data) om hver aktivitet: Hvilke av aktivitetene fungerer i forhold til målene som ble satt?

E.NHANCE:

Trekke lærdommer: Hva kan gjøres bedre? Hva kan anbefales videre?

Bruker grønne ambassadører

Living labs i ARV involverer innovasjonsmiljøer i praktiske prosjekter. Her blir både tekniske og sosiale innovasjoner testet sammen med byggeiere og beboere i nabolaget.

– Prosjektet skal også verve brukere til flere prosjekter. De kan bidra til å formidle prosjektidéer til deler av befolkningen som vi ofte ikke når ut til i slike prosesser. Vi kaller disse brukerne grønne ambassadører, forteller Cheng.

Ulike grader av involvering kan brukes for å få med innbyggernes perspektiver og erfaringer i utvikling av demoprosjektene. Dette kan strekke seg fra å etablere dialog og kreative prosesser sammen med utbyggere, huseiere, kommuner og så videre, til å invitere innbyggere til et informasjonsmøte.

Det mulig å få til endring selv uten stor grad av brukerinvolvering. I forskningslitteraturen beskrives det å skape noe sammen med ulike aktører som den høyeste graden, mens informasjonsgivning anses som en lavere grad. For å velge graden av brukerinvolvering i ARV, tar forskerne utgangspunkt i rammebetingelser og mål i hvert prosjekt.

– Jo høyere grad av engasjement, jo bedre, stemmer ikke alltid. I stedet er det viktigere å vurdere riktig form for engasjement til riktig tid, sier Cheng.

Fakta: Dette er ARV


ARV er et innovasjonsprosjekt som er finansiert av EU gjennom den såkalte Green Deal-satsingen. Prosjektet hadde oppstart i januar 2022 og vil vare ut 2025.

Prosjektets visjon er å bidra til en rask og storskala implementering av klimapositive sirkulære samfunn, hvor mennesker kan leve og trives i flere generasjoner fremover. Det overordnede målet er å demonstrere og validere attraktive, robuste og rimelige løsninger for som vil få fart på arbeidet med oppgradering av eksisterende bygg med fokus på bærekraftige energi- og klimatiltak.

Innovasjonene som utvikles i ARV-prosjektet skal testes og evalueres i seks ulike demoprosjekter lokalisert rundt om i Europa. Dette er transformasjonsprosjekter som representerer ulike europeiske klimasoner og kontekster, og alle har høye ambisjoner innen miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

35 partnere fra åtte ulike land deltar i ARV-prosjektet: Norge, Danmark, Nederland, Tsjekkia, Italia, Sveits, Spania og Belgia. NTNU er prosjektleder, og SINTEF Community leder arbeidet med brukerengasjement, miljø og trivsel.

Demoprosjektene er lokalisert i Trento i Italia, Palma de Mallorca i Spania, Utrecht i Nederland, Karviná i Tsjekkia, Sønderborg i Danmark og i Oslo, Norge. Det er spesielt fokus på oppgradering av boliger og offentlige bygg. Det norske demoprosjektet, Voldsløkka skole, utvikles av Oslobygg KF. Living Lab-aktivitetene ledes av NTNU.

Sammen skal de demonstrere mer enn 50 innovasjoner i mer enn 150 000 m2 med bygninger. For mer informasjon, se prosjektets nettside: ARV.

Referanse:
Caroline Cheng & Judith Thomsen: Plan and overall methodology for establishing CPCC Living Labs, including stakeholder mapping, Desember 2022