Boligprosjektet Oen på Ammerud i Oslo blir et sirkelformet leilighetsbygg med solceller på taket. Illustrasjon: Code arkitekter
Solceller på taket vil bidra til at bygningen produserer mer energi enn det forbruker. Illustrasjonen viser et fremtidsbygg på Ammerud. Pengene til prosjektet syn.ikia kommer fra EUs rammeprogram "Horizon 2020". Illustrasjon: Code arkitektur

Bygger sirkelrundt nabolag på Ammerud i Oslo som skal produsere mer energi enn det forbruker

NTNU leder et forskningsprosjekt på bærekraftige nabolag i Europa. Prosjektet får over sju millioner euro i EU-midler.

Forskningsprosjektet heter syn.ikia og har som mål å øke andelen nabolag med overskudd av fornybar energi i Europa. Ett av fire demonstrasjonsprosjekter er et nytt leilighetsbygg på Ammerud i Oslo. Det skal produsere mer energi enn det forbruker.

Norge, Danmark, Spania, Belgia, Ungarn og Nederland deltar i forskningsprosjektet – som involverer 13 partnere fra de seks landene. På norsk side er SINTEF og OBOS med, i tillegg til NTNU som er koordinator. 7,4 millioner euro har kommet til prosjektet via forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) i smarte byer.

De fire demoprosjektene i tall:

4 ulike typer klima i Europa
24 000 m2  med nye og oppgraderte bygninger
860 beboere
1 250 000 m2  totalareal
5 600 000 euro investert i nabolagene

Navnet syn.ikia kommer fra gresk og betyr «nabolag», «pluss» og «hjem». Navnet gjenspeiler hovedfokuset i prosjektet, nemlig å utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker.

En viktig del av dette blir å undersøke hvordan man kan utvikle bærekraftige nabolag i forskjellig klima og under ulike forutsetninger.

Niki Gaitani– Det er et ambisiøst prosjekt, sier Niki Gaitani (bildet), som er prosjektkoordinator på vegne av NTNU.

– Syn.ikia-konseptet støtter seg på samspillet mellom ny teknologi, energieffektivitet og fleksibilitet, energideling mellom brukere, gode arkitektoniske- og romløsninger, bærekraftig livsstil og brukerinvolvering på nabolagnivå, sier Niki Gaitani. Hun er seniorforsker i FME ZEN.

Konkrete løsninger i fire land

Syn.ikia skal utarbeide løsninger for hvordan slike nabolag kan realiseres. Ved hjelp av fire demoprosjekter i fire forskjellige klima og land (Norge, Spania, Nederland og Ungarn) skal ny teknologi og nye løsninger testes ut.

Det endelige produktet vil være fire, reelle nabolag som vil representere fire måter å realisere framtidens boligområder på i Europa.

– Syn.ikia består av en rekke innovasjoner inkludert nyskapende strategier, prosesser og teknologier. Vi skal bidra til at disse innovasjonene blir tatt i bruk av flest mulig. Plussenergi-nabolag vil snart bli en realitet, sier Ann Kristin Kvellheim i SINTEF. Hun skal skal lede forskningsaktivitetene i prosjektet tilknyttet innovasjon.

150 pluss-leiligheter på Ammerud

Slik vil det planlagte plusshuset på Ammerud i Oslo se ut. Illustrasjon: Code arkitekter

Slik vil det planlagte plusshuset på Ammerud i Oslo se ut. Illustrasjon: Code arkitektur

OBOS er med i syn.ikia med det nye boligprosjektet Oen ved Ammerud T-banestasjon i Oslo. Oen vil bestå av ca. 150 leiligheter og blir bygd etter internasjonal plusshusstandard (ZEB-O).

– Vi gleder oss til å samarbeide med NTNU og de andre partnerne i syn.ikia, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS.

Prosjektet faller inn under EUs rammeprogram for forskning «Horizon 2020» og vil vare i 4,5 år fra januar 2020.

Dette er FME ZEN:


  • Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.
  • Senteret er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges forskningsråd.
  • Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp.
  • Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål.
  • Ett av tiltakene for å nå dit er etableringen av nullutslippsområder (pilotprosjekter) som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret.
  • NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.