Utdanning. Bildet viser tom krybbe med to kosedyr.
Betydningen av utdanningen til foreldrene blir viktigere jo eldre barna blir. Jo høyere utdanning, desto bedre går det i snitt med barna. Foto: Shutterstock, NTB

Barn av folk med høy utdanning overlever oftere

Jo høyere utdanning foreldrene har, dess mer sannsynlig er det at barna deres overlever de fem første leveårene. Over tre millioner fødsler er undersøkt.

Hver dag dør rundt 15.000 barn under fem år av årsaker som kunne vært unngått.

Men barn av høyt utdannede foreldre overlever oftere enn andre. Dette gjelder verden over, viser en svær samleundersøkelse som nå presenteres i Lancet.

Mors utdanning aller viktigst

Spesielt mors utdanningsnivå er viktig for at barna overlever lengre.

– Ett år ekstra utdanning hos moren er forbundet med i snitt rundt tre prosent reduksjon i dødeligheten, sier professor Terje Andreas Eikemo ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Dette kan ha stor betydning for utdanning hos jenter. Anslagsvis 750 millioner voksne kan ikke lese eller skrive, og av disse er to tredjedeler kvinner.

– Funnene gir et kraftig argument for å fortsette satsingen på å sikre at jenter fullfører grunnskole og videregående opplæring, spesielt nå som pandemien risikerer å sette framgangen tilbake, sier Kam Sripada, nevroviter og én av førsteforfatterne av studien.

Studien er i tillegg en av de største noensinne som viser at også fars utdanning spiller en stor rolle. Her er reduksjonen rundt 1,6 prosent per år med fars skolegang.

Over tre millioner fødsler undersøkt

Eikemo leder forskningssenteret CHAIN – Centre for Global Health Inequalities Research ved NTNU. Denne gruppen har ledet det internasjonale samarbeidet.

Gruppen har gjennomgått tidligere forskning på området, i alt 300 studier artikler inklusivt data på individuelt nivå fra drøyt tre millioner fødsler.

– Vi samlet inn all data og alle artikler på alle språk som ser på foreldres utdanning og betydningen av barnedødelighet. Det gjelder etter 1 måned, 1 år og 5 år, sier professor Eikemo.

Betydningen av utdanningen til foreldrene blir viktigere jo eldre barna blir. Jo høyere utdanning, desto bedre går det i snitt med barna.

– At barn har god helse i de første fem årene er meget viktig ikke bare for overlevelse. I den fasen utvikler også hjernen seg raskest. Derfor er det avgjørende å investere i skolevesenet – fra de tidligste årene helt gjennom høyere utdanning. Gode forutsetninger kan overføres fra en generasjon til den neste, og det gjelder også risikofaktorer, sier Sripada.

Utdanning. Bildet viser prematurt barn.

I utviklingsland dør noe over ti prosent av barna før de er fem år. I Norge er andelen 0,3 prosent. Gjennomsnittet verden over er nå noe under 5 prosent. Foto: Shutterstock, NTB

Store forskjeller i barnedødelighet

Dødeligheten blant barn under fem år er verden over halvert siden 1990, som følge av internasjonal, nasjonal og lokal innsats.

Men barnedødeligheten varierer kraftig fra land til land. I utviklingsland dør noe over ti prosent av barna før de er fem år. I Norge er andelen 0,3 prosent. Gjennomsnittet verden over er nå noe under 5 prosent.

Hovedårsakene til at barn under fem år dør er prematur fødsel, lungebetennelse, ulike infeksjoner, diaré, underernæring og malaria i tillegg til forskjellige komplikasjoner under og rett etter fødselen.

Jo mer utdanning, dess bedre

Årsakssammenhengene er kompliserte. Utdannelsesnivå har for eksempel sammenheng både med inntekt og sosial status, som igjen har sammenheng med for eksempel livsstil og tilgang på helsetjenester.

– Det kan være ulike faktorer som forklarer funnene i studien vår. Foreldres helsekompetanse, helsesøkende adferd og innavl er blant de potensielle lenkene mellom foreldres utdanning og barnedødelighet, sier Sripada.

Forskerne fant ingen grense der fordelen ved mer skolegang flatet ut. Jo mer utdanning, dess bedre er det.

– Vi finner ikke noen utflating der mer utdanning betyr mindre. Hvert år ekstra utdanning kan vi knytte opp mot økt sjanse for overlevelse, påpeker Eikemo.

Les også: Genetisk sammenheng mellom svangerskapsforgiftning og hjertesykdom

Tverrfaglig, internasjonalt gjennombrudd

Men forskerne ser også fordelene ved utdanning når de justerer for såkalt «sosioøkonomisk status», som mer eller mindre overlapper med det mer politisk ladede begrepet «sosial klasse».

– Det er mindre barnedødelighet i rike land, men barnedødeligheten i disse landene er også forbundet foreldres utdanning, sier Eikemo.

Studien retter oppmerksomheten mot sammenhengen mellom sosiale ulikheter og helse.

– Dette er et vitenskapelig gjennombrudd. Det er resultatet av et fantastisk team-arbeid fra mange kryssende disipliner, sier Eikemo.

University of Washington Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Princeton University, University of California Los Angeles, Folkehelseinstituttet, og tankesmien RAND Corporation har vært med i arbeidet. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap og Universitetsbibioteket– deltok fra NTNU.

Les også bloggen fra forskerne “Investering i utdanning er en investering i helse“.

Referanse: Terje Andreas Eikemo, Kam Sripada med flere. Parental education and inequalities in child mortality: a global systematic review and meta-analysis. The Lancet. Available online 10 June 2021. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00534-1