Illustrasjonsbildet viser barn på søppelplass.
De tidligste årene av livet er preget av rask vekst og utvikling av hjernen. Dette gjør barn spesielt sårbare overfor skadelige stoffer i miljøet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

800 millioner barn utsatt for nervegiften bly

Hvert tredje barn i verden har for mye bly i kroppen, viser en rapport fra UNICEF og Pure Earth. Også norske barn er rammet.

Hele 800 millioner barn har altfor høye blyverdier i blodet. Nervegiften kan blant annet gi permanente hjerneskader.

De enorme tallene internasjonalt kommer fra en ny rapport fra Pure Earth og UNICEF. Pure Earth jobber for å løse forurensingsproblemer som kan være skadelige for mennesker.

– De tidligste årene av livet er preget av rask vekst og utvikling av hjernen. Dette gjør barn spesielt sårbare overfor skadelige stoffer i miljøet, sier postdoktor Kam Sripada ved NTNU, som har bidratt til rapporten.

Illustrasjonsbildet viser et brukt bilbatteri.

Hovedårsaken. Brukte bilbatterier. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Postdoktoren forsker på sosiale helseforskjeller, spesielt blant barn, i samarbeid med internasjonale organisasjoner.

– Eksponering for bly under svangerskap og tidlig i livet kan føre til at et barn aldri når sin potensial, påpeker hun.

Sripada jobber ved NTNUs Center for Global Health Inequalities Research​ (CHAIN) i samarbeid med Folkehelseinstituttet og UNICEF.

Kan være dødelig

Bly er et grunnstoff, men også en kraftig nervegift som kan gi skader allerede ved et nivå på fem mikrogram bly per desiliter blod. Blyforgiftning kan være akutt, og da gi alt fra magesmerter til hjerneskade, koma og død.

Men blyforgiftningen kan også komme sakte, fordi stoffet hoper seg opp i kroppen over lengre tid. Vanligste symptom er slapphet på grunn av blodmangel, såkalt anemi. Høye blynivåer kan angripe blod og beinmarg, nervesystemet og nyrene.

Blyforgiftningen kan blant annet bidra til lavere IQ og atferdsproblemer som kan vare resten av livet.

Flere årsaker, fra batterier til leker

– Bly er en helsetrussel for barn i hvert eneste land i verden. Derimot er barn i lav- eller middelsinntektsland mest utsatt, særlig i Sør-Asia, og blant marginaliserte grupper generelt. Det finnes store sosiale forskjeller når det gjelder eksponering for bly og andre miljøgifter som vi må ta tak i, sier Sripada.

Mye av blyet kommer fra blyholdige batterier som ikke gjenvinnes ansvarlig. Antallet motorkjøretøyer er tredoblet i lav- og mellominntektsland de siste 20 årene, noe som igjen fører til en kraftig økning i blyholdige batterier. Rundt halvparten av batteriene blir ikke resirkulert eller gjenvunnet forsvarlig.

Også vannledninger, industri, maling og en rekke husholdningsprodukter som hermetikk, forurensede krydder, sminker og leker bidrar. Bly som tidligere ble brukt i bensin finnes fremdeles i jordsmonnet den dag i dag.

Indirekte kan dette påføre landene enorme inntektstap når barna vokser til. Som voksne vil de ofte ikke bidra optimalt til fellesskapets økonomi.

Bildet viser en haug med brukte biler.

Antallet motorkjøretøyer er tredoblet i lav- og mellominntektsland de siste 20 årene, noe som igjen fører til en kraftig økning i blyholdige batterier. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Stor oppmerksomhet

Rapporten har allerede vakt internasjonal oppmerksomhet.

– Dette er en rapport med global betydning, sier professor Terje Andreas Eikemo, leder for CHAIN.

Samtidig er den bra for CHAIN og arbeidet med UNICEF. Dette viser at samarbeidet gir resultater.

Både World Health Organization (WHO) og United States Centers for Disease Control and Prevention mener situasjonen krever internasjonale tiltak som mer opplysning og styrking av helsevesenet i flere land.

Bly og fattigdom

– Denne rapporten retter søkelyset mot bly som et viktig globalt miljø- og helseproblem som spesielt er knyttet til barns helse og utvikling, sier Heidi Aase, som er leder for NeuroTox-studien ved Folkehelseinstituttet.

NeuroTox-studien undersøker sammenhenger mellom miljøgifter, deriblant bly, i mors liv og ulike mål på hjerneutvikling. Det gjelder ADHD, autisme, og kognitive funksjoner, i et stort utvalg av norske barn. Miljøgifter som finnes i mors kropp under graviditeten kan påvirke barnets utvikling.

I CHAIN skal NeuroTox-studien brukes til å studere sammenhenger mellom såkalte sosioøkonomiske faktorer, som inntekt, utdanning, boforhold og så videre, og nivåer av bly og andre miljøgifter i gravide og deres barn.

– UNICEF-rapporten og andre studier viser at fattigdom er assosiert med høyere bly-nivåer og økt risiko for helseskadelige effekter, og vi vil undersøke om dette bildet gjelder for gravide og barn i Norge også, sier Aase.

Forskningsresultatene fra NeuroTox og CHAIN kan også brukes internasjonalt, blant annet for å forebygge sosial ulikhet i helse også når det gjelder skadelige effekter av miljøgifter.

Bildet viser gamle leker.

En del leker kan også bidra til blyforgiftningen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Bly også relevant for norske barn

Gjennomsnittlige blodnivåer av bly i barn fra lav- og middel-inntektsland i UNICEF rapporten er langt høyere enn i norske barn. Likevel har rapporten beregnet at mange norske barn kan ha blynivåer over en grense som vi vet gir skadelige effekter på utviklingen av hjernen.

– Dette er bekymringsverdig, sier forsker ved NeuroTox-studien Gro Dehli Villanger.

Studier viser at skade på hjernen og nervesystem kan skje ved langt lavere nivåer av bly enn grenseverdien brukt i rapporten.

– Per i dag er det ikke etablert en grenseverdi som ansees som trygg og derfor kan antallet barn som er påvirket være langt høyere både i Norge og i andre land, sier Villanger.

Kilde: The toxic truth. Children’s exposure to lead pollution undermines a generation of future potential. https://www.unicef.org/reports/toxic-truth-childrens-exposure-to-lead-pollution-2020