Eivind Junker ved NTNU , Klaus Livik i Powel, Marit Myrstad i Trondheim kommune og Stein Danielsen i Powel tester ut smarte energiløsninger på Brattøra i Trondheim. Her lades en buss. Foto: Mona Sprenger

EUs grønne energilover utvikles i Trondheim

Teknologisk er det fullt mulig å utvikle smarte og energipositive byer, men lovverket henger etter, viser rapport fra EU-prosjektet +CityxChange.

Halvparten av verdens befolkning bor i byer. Her forbrukes 75 prosent av klodens totale energiproduksjon, som er ansvarlig for 80 prosent av verdens CO2-utslipp.

Alle piler peker mot at urbaniseringen vil fortsette i raskt tempo. Skal vi nå klimamålene må fossil energi erstattes med fornybar og vi må bruke energien smartere.

Norge kan lede an

For 20 år siden var ikke teknologien for et grønt skifte klar. Derfor var det ikke nødvendig å endre energilovverket. Nå er det teknologien som leder an og det er lovverket som henger etter.

Dette er bakgrunnen for at +CityxChange i en ny rapport har kartlagt energilovverket i sju forskjellige land med bidrag fra 20 ulike partnere i ni land. Rapporten viser at den nordiske kraftmodellen er forbausende godt tilpasset det grønne skiftet.

+CityxChange

  • +CityxChange er et smartby-prosjekt finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonprogram. NTNU leder samarbeidsprosjektet sammen med fyrtårnbyene Trondheim og Limerick (Irland).
  • Prosjektet ble startet i november 2018 og skal gjennomføre 11 konkrete demonstrasjonsprosjekt der fornybare energiløsninger er hovedtemaet. 
  • Prosjektet har 192 millioner kroner og fem år til rådighet. 32 partnere, inkludert syv byer i Europa, er med på prosjektet. Rundt 80 millioner kroner vil gå til Trondheim. 
  • Prosjektet har som ambisjon om å oppnå bærekraftige urbane energisystemer med nullutslipp og å etablere en byregion som er 100 prosent fornybar innen 2050.

– Her har vi i Norge en mulighet til å lede an i utviklingen av det europeiske energilovverket, sier Eivind Junker ved NTNUs forskergruppe for smarte bærekraftige byer.

NTNU leder EU-prosjektet +CityxChange, i tett samarbeid med Trondheim kommune, den irske byen Limerick og flere andre europeiske byer.

Tester ut energipositive bydeler

I flere bydeler i Trondheim blir nå nye og innovative energiløsninger testet ut. Målet er at bydelene skal få positiv energibalanse.

– Rapporten viser at det norske regelverket er godt tilrettelagt for demonstrasjonsprosjekter Med kun små justeringer lovverket kan vi teste ut hvordan ny teknologi og digitale lokale energimarkeder kan bidra til energismarte byer, sier Marit Myrstad som jobber med næringsutvikling i rådmannens fagstab i Trondheim.

+CityxChange har et budsjett på 190 millioner kroner. I tillegg kommer egenfinansiering fra de selskapene som deltar. 32 partnere i sju land er med i prosjektet. Næringslivet er godt representert i prosjektet, og en av bedriftene er Powel.

– Målet er ambisiøst og skal bidra til at Trondheim som by klarer det grønne skiftet – et skifte der innbyggerinvolvering, teknologi, lokal kraftproduksjon og kommersielle insentiv faktisk drar samme vei, sier sjefstrateg i Powel Klaus Livik.

– Den nordiske kraftmodellen er forbausende godt tilpasset det grønne skiftet, sier Eivind Junker ved NTNUs forskergruppe for smarte bærekraftige byer. Foto: Mona Sprenger

Selg strøm direkte til naboen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt nødvendige dispensasjoner til alle pilotprosjektene. Tanken er at hvis én bygning har overskuddsenergi, skal denne kunne selges direkte til naboer.

– Dette gjør vi gjennom å teste ut nye markedsmodeller, ny teknologi og ved å sikre bedre utnyttelse av lokale energiressurser. Et slikt lokalt marked for produksjon og bruk av energi og effekt vil styrke insentivene for fornybare energiressurser – og bidra til energismarte byer, sier Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune.

I en energismart by vil det komme nye aktører i kraftmarkedet og det er helt nødvendig å utvikle nye forretningsmodeller.

– Vi må tenke nytt og gå fra et kostnadsfokus til et verdifokus. Vi må tenke ett system og optimalisere bruken av våre lokale ressurser som vind, sol, varme, forbruk og batteri, sier Klaus Livik. Han forklarer nærmere:

– Gjennom å benytte en heldigital løsning for lokal handel, kan vi utnytte energien fra både forbruk, fjernvarme, sol, vind og batteri smartere. Det vil redusere byenes energiforbruk, skape nye arbeidsplasser og opprettholde vår velstand.

Vil utvikle smarte løsninger for verden

I Norge vil dette kreve kun små justeringer av lovverket. Derfor er det fullt mulig å skalere konseptet for krafthandel ned til et lokalt marked, viser rapporten.

– I de fleste europeiske land er mulig å gjøre tilsvarende – dog med landsspesifikke tilpasninger.  Regelverket er ulikt i ulike land, og noen land har større utfordringer enn andre, forklarer NTNUs Eivind Junker.

+CityxChanges anbefaling til EU og andre land er at det etableres «sandkasser» tilpasset en sterkt påkrevd innovasjon for å fremme utprøving av teknologi og markedsmodeller tilpasset et grønt skifte.

– For vårt mål er intet mindre enn å utvikle smarte løsninger, som raskt kan skaleres opp og rulles ut i europeiske byer og kanskje resten av verden. I tråd med EUs energipolitikk og FNs bærekraftmål, smiler Marit Myrstad.