Forskere mener det bør lages mer varierte og persontilpassede løsninger for å informere brukere om medisinene de tar. I dag har for eksempel ikke brukerne tilgang til medisinenes pakningsvedlegg. Foto: Silje Bøthun

– Dagens medisineringssystem gir fare for feildosering

Tjenesten med medisindispensere og bruk av multidose i hjemmesykepleien bør revideres. Dette er konklusjonen i forskningsprosjektet Min medisin.

Nyheten om at flere pasienter i det siste har fått for lite av medisinene de trenger, og som er pakket i multidose, understreker forskernes budskap.

Stort fokus på velferdsteknologi i helse-Norge har ført til at stadig flere kommuner tar i bruk medisindispensere i hjemmesykepleien. Forsker i SINTEF, Kristine Holbø, har jobbet med prosjektet Min medisin, som har sett på om dagens løsning med multidose og medisindispensere fører til sikker medisinering.

Brukere med medisindispenser i hjemmet får utlevert medisiner pakket i poser hver fjortende dag. På gitte klokkeslett kommer det et pip før dispenseren mater ut en pose med legemidler, såkalt multidose. Det er en god idé, men Holbø kan fortelle at løsningen ikke er egnet til alle.

– Dessverre kan dagens multidoseløsning også få uheldige konsekvenser, sier forsker Kristine Holbø, noe vi også har sett i nyhetsbildet. Forskningen vår har avdekket at til tross for at multidose bidrar til tryggere og mer effektiv pakking av medisiner, er det risiko for feilmedisinering fordi dagens løsning ikke er godt nok tilrettelagt for bruk i hjemmet. 

Men denne risikoen er det mulig å gjøre noe med.

Vet ikke nok om medisinene sine

– Resultatene fra prosjektet viser at utfordringene for brukerne først og fremst ligger i multidose-løsningen: Informasjonen på multidoseposene er vanskelig å lese, og posene er skjøre og vanskelige å åpne for noen. Mange har opplevd å miste tabletter

Medisindispensere er svært nyttig for brukere som for eksempel trenger restriksjoner på medisiner. Samtidig kan det være mye å tjene på å redesigne selve multidose-løsningen slik at den blir enklere og tryggere å bruke for brukerne, ifølge forskning. Foto: SINTEF

på gulvet når de har åpnet posene. I tillegg får ikke brukerne informasjon om hvilke medisiner de tar, om de skal tas før eller etter måltid eller om bivirkninger, for å nevne noe.

Dette gjør at brukerne ikke har reell mulighet til å kontrollere om medisinene de har fått er de faktisk skal ha.

– Riktignok gir hjemmesykepleie-enheter noe informasjon til brukerne, men dette skjer vilkårlig og er sjeldent beskrevet forståelig nok. Dette fører til at brukere som har multidose er nødt til å stole på at de som doserer har gjort alt rett, understreker Holbø.

Hun mener helsemyndighetene må ta grep for å gjøre informasjonen så lett tilgjengelig som mulig.

– Hele pakningsvedlegget er kanskje vanskelig å lese for mange, men man bør få den viktigste informasjonen, og den må være lett tilgjengelig, sier Holbø.

Holbø kjenner til flere eksempler på pasienter som tar sovemedisin til feil tid fordi informasjonen de får ikke er tilpasset deres behov. Det kan øke risikoen for eksempelvis fall. Det hender også at brukere plukker ut enkelttabletter fra posen som de ønsker å ta på et annet tidspunkt. Dette gjør de basert på at de husker fasongen på for eksempel vanndrivende medisin. Dermed reduseres den sikkerheten som ligger i at medisinene pakkes riktig i multidose.

– Du kan ikke bare ta med deg medisindispenseren i lomma – i dag medfører dette at enkelte brukere føler seg bundet til hjemmet. Behovene er så varierte. Forsker Kristine Holbø i SINTEF.

­– Dersom det oppdages at medisiner mangler, er det en tungvint prosess å skaffe nye. Brukerne har heller ikke har noe reservelager å ta fra hvis de mister en tablett. De kan dermed risikere at de ikke får tatt viktig medisin til rett tid, sier forskeren.

Overdrevet og tungvint løsning for noen

En konsekvens av multidoseposenes utforming er at enkelte får medisindispenser fordi det er vanskelig å åpne posene eller å lese tidspunktet på posene. En dispenser kan være til stor nytte for mange, men den kan faktisk være unødvendig og upraktisk løsning for andre.

– Du kan ikke bare ta med deg medisindispenseren i lomma. I dag medfører dette at enkelte brukere føler seg bundet til hjemmet. Behovene er så varierte. Hvis du bare trenger en påminnelse om å ta medisiner, kan en mobiltelefon være en bedre løsning enn en dispenser som står i et rom du ikke oppholder deg i.

– Medisineringen må tilpasses brukernes behov i større grad, understreker SINTEF-forskeren.

Det enkle kan være det beste

Det er mange som er veldig fornøyde med å få multidose, men vi så at løsningen også kan skape behov for hjelp, for eksempel fordi de ikke klarte å åpne posene selv. Faktisk kan en god gammeldags dosett være lettere å bruke for noen, sier Holbø, og utdyper:

– Medisindispensere er svært nyttig for brukere som for eksempel trenger restriksjoner på medisiner. Samtidig kan det være mye å tjene på å redesigne selve multidose-løsningen slik at den blir enklere og tryggere å bruke for brukerne.

For eksempel: Siden medisinene lett spretter bort når posen åpnes, kan posen gjøres enklere å åpne slik at færre trenger hjelp fra hjemmesykepleie eller en dispenser til akkurat denne operasjonen. Mange av informantene var opptatt av å være mer selvhjulpne, og løsningene bør legge bedre til rette for det.

Fakta om prosjektet:

Prosjektside: Min medisin

Varighet: høst 2014-vår 2019

Finansiering: Regionalt Forskningsfond, Midt-Norge

Partnere: Trondheim, Bjugn og Stavanger kommuner.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et nytt, kvalitetssikret kommunalt tjenestetilbud for oppfølging av brukere av reseptbelagte medisiner i hjemmet.

Slik bør systemet forbedres

SINTEF-forskerne har forslag til hvordan et forbedret medisineringssystem kan være.

– Vi vil gjøre det tryggere, mer praktisk og fleksibelt for brukerne slik at de kan ta riktig medisin på riktig måte til riktig tid. I første fase har vi laget noen forslag til løsninger som kan bidra på en relativt enkel måte, sier Holbø.

Her er forskernes fire forslag:

  1. Forenkling av hele medisineringstjenesten

God digital kommunikasjon rundt resepter vil kunne lette arbeidet til de ansatte, og også gjøre brukerne mer selvhjulpne – støttet av apotek og fastlege. I dag baserer systemet seg på blant annet fax, og utydelig informasjon har blitt pekt på som årsak til at fastleger ikke har oppdaget at pasientene ikke får de medisinene de skal.

E-helsedirektoratet jobber nå med forbedringer for brukere med hjemmesykepleie. Prosjektet har avdekket at enkelte brukere kan klare seg godt uten hjemmesykepleie dersom de får hjelp til bestilling av multidose. Den digitale løsningen bør derfor utvides til å ivareta alle som har så mange medisiner at de kan ha nytte av multidose.  

  1. Redesign av multidose

Det ligger et stort potensial i en videreutvikling av multidoseposene. Brukerne må få bedre oversikt over hvilke medisiner de skal ta når. De må også bli lettere å åpne, og alle medisiner som pasienten tar, må kunne inkluderes i samme system. I dag har mange dosett i tillegg til multidose, og det er en fare for at en av delene glemmes.

  1. Individ-tilpasset informasjon om legemidlene

Det bør lages mer varierte og persontilpassede løsninger for å informere brukere om medisinene de tar. Mer detaljert, kvalitetssikret informasjon bør også være lett tilgjengelig på papir, internett eller via en app på telefonen. I dag har ikke brukerne tilgang til medisinenes pakningsvedlegg.

  1. Bruk av kartleggingsverktøy

Hjemmesykepleier eller fastlege bør få et verktøy som hjelper dem med å tilpasse medisinerings-løsningen til hver enkelt bruker.  I dag kartlegges behovet hovedsakelig med tanke på om digitale medisindispensere kan hjelpe brukerne.

Resultatet av en kartlegging kan være at brukerne trenger en elektronisk medisindispenser, eller at de kan ha nytte av tilrettelagt informasjon om hvordan legemidlene skal tas, veiledning i hvordan posene lettest åpnes, gode råd for sikker oppbevaring, hjelp til å lage påminnelser på telefon, klokke eller endret doseringstidspunkt for å tilpasse medisineringen til daglige rutiner.

Denne figuren viser hvor lettvint det kan gjøres å merke medisinposer med ulike farger, tydelig informasjon om hva de inneholder, klokkeslett og kode som kan skannes for mer informasjon. Illustrasjon fra SINTEF