Sosiale medier. Bildet viser en gjeng med mobiltelefoner.
Noen mener sosial mediebruk hemmer utvikling av sosiale ferdigheter. Andre har hevdet at det tvert imot kan fremme slike sosiale ferdigheter. Forskerne fant hverken støtte for det ene eller det andre. Foto: Shutterstock, NTB

De mest aktive på sosiale medier, er også mest aktive offline

Forskerne finner ingen bevis for at bruk av sosiale medier påvirker sosiale ferdigheter negativt, men barn med sosial angst kan være sårbare.

Foreldre bekymrer seg ofte for bruken av sosiale medier blant barn og ungdommer. Det er jo sunt å bry seg, og det finnes flere grunner til å følge med, men én ting trenger foreldrene neppe bekymre seg for.

At de unge bruker tid på sosiale medier, betyr nemlig ikke at de blir dårligere til å omgås venner offline, viser en ny studie.

– Vi finner tvert imot at de som bruker sosiale medier mer over tid er mer sammen med venner offline, sier professor Silje Steinsbekk ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Resultatene baserer seg på data fra det langvarige prosjektet «Tidlig trygg i Trondheim». Data ble samlet inn fra rundt 800 barn og unge da disse var 10, 12, 14, 16 og 18 år gamle.

Forskerne stilte blant annet dette spørsmålet: Hvis barn bruker sosial medier mer over tid, vil de da få bedre eller dårligere sosiale ferdigheter og vil de tilbringe mindre eller mer tid med venner offline?

Tidlig trygg i Trondheim

  • Tidlig trygg i Trondheim er et forskningsprosjekt som undersøker barn og unges psykologiske og sosiale utvikling.
  • Annethvert år fra deltagerne er fire år hentet forskerne inn informasjon fra foreldre, barnehageansatte, lærere, og fra barna selv fra de var 8 år.
  • Fra barna ble 10 år ble de intervjuet om sosial mediebruk.

Viktig å vite mer om bruken av sosiale medier

Sosialt samvær med venner er viktig i seg selv. Det er forbundet med god psykisk helse og er viktig fordi det gir mulighet for å trene på sosiale ferdigheter.

Sosiale medier: Silje Steinsbekk

Silje Steinsbekk, NTNU

– Sosiale medier er en ny arena for sosialt samvær. Det har vært argumentert for at sosial mediebruk både fremmer og hemmer utvikling av sosiale ferdigheter. Vi fant ikke støtte for hverken det ene eller det andre, forteller Steinsbekk.

Hun sier det er viktig å få kunnskap om hvem som er særlig sårbare for sosial mediebruk og hvem som kan dra nytte av det. Derfor undersøkte forskerne også om alder, kjønn, kvaliteten i vennskap og symptomer på sosial angst hadde betydning.

Barn med sosial angst kan være utsatt

Forskerne fant at barn med sosiale angstsymptomer som bruker sosiale medier mer over tid har en risiko for å få dårligere sosiale ferdigheter.

– Denne sammenhengen var svak, så vi vil nødig trekke sterke konklusjoner før flere har undersøkt dette, legger Steinsbekk til.

Tidligere forskning har vist at personer med sosial angst kan oppleve det mindre skummelt å kommunisere med andre online enn offline. Disse kan derfor dra særlig nytte av sosiale medier. Men andre studier viser at de også er mer sårbare for problematisk bruk av sosiale medier, slik som økt risiko for avhengighet og intensiv bruk.

Utfordrende forskningsområde

– Sosiale medier er et nytt sosialt landskap hvor barn og unge tilbringer mye tid i. Vi trenger kunnskap om hvordan det påvirker dem. Funnene i denne undersøkelsen gir ikke støtte til antakelsen om at økt sosial mediebruk fører til mindre tid sammen venner, men tyder på det motsatte, sier Steinsbekk.

Barn som bruker sosiale medier mer over tid, rapporterer at de tilbringer flere kvelder i uka sammen med venner offline.

Andre studier har vist at sosial mediebruk fører til økt nærhet i vennerelasjoner, at nye vennskap utvikles og gamle vennskap forsterkes. Det kan være en mulig forklaring på funnene fra Tidlig trygg i Trondheim.

– Funnene kan forhåpentligvis bidra til å redusere foreldres bekymring noe. Samtidig er det viktig å understreke at den teknologiske utviklingen går raskt. Det gjør det utfordrende å forske på sosial mediebruk, sier Steinsbekk.

– Vi kan ikke vite om resultatene ville blitt de samme hvis vi undersøkte dagens 10-åringer og fulgte dem frem til de ble 18 år i 2032, påpeker hun.

Referanse: Silje Steinsbekk, Oda Bjørklund, Patti Valkenburg, Jacqueline Nesi, Lars Wichstrøm, The new social landscape: Relationships among social media use, social skills, and offline friendships from age 10–18 years, Computers in Human Behavior, Volume 156, 2024, 108235, ISSN 0747-5632, https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108235. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563224001031