Hva kan få sykehusleger til å fortsette på arbeidsplassen sin? Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Gode ledere kan hindre at sykehusleger slutter

Mange sykehusleger vurderer å slutte i sin nåværende jobb. Gode ledere reduserer faren for at de gjør det.

Hver femte sykehuslege har allerede bestemt seg for å slutte og begynne i en annen jobb. Ytterligere én av fem sykehusleger har ennå ikke bestemt seg for om de skal slutte eller ikke.

Av dem som vil slutte, vil 45 prosent til et annet sykehus, mens 28 prosent ønsker å forlate det offentlige helsevesenet.

Men gode ledere kan minske risikoen for at sykehusleger forlater sin nåværende jobb. Dette viser en undersøkelse som nå er publisert i BMC Health Services Research.

– Kraftig gjennomtrekk av helsepersonell er et problem over store deler av kloden, sier professor og førsteforfatter Pål Erling Martinussen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Engasjerte kolleger kan gjøre det mindre fristende å slutte. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Å miste høyt kvalifiserte folk koster også mye penger. Dermed kan det å finne årsakene til at sykehusleger slutter bidra til mer stabile forhold ved sykehusene.

Resultatene kan ha praktiske konsekvenser også. Ledelsesstil og strategier er det fullt mulig å gjøre noe med innad ved sykehuset, for eksempel gjennom workshops, veiledning og egenutvikling med mer.

Profesjonelt støttende er bra

Undersøkelsen tar for seg svarene til 971 leger som jobbet ved offentlige sykehus i Norge i 2016.

– Legenes oppfatning av lederne og de organisatoriske forholdene påvirket om de hadde tenkt å slutte eller ikke, sier professor Martinussen.

Ledere som er flinke til å støtte legene profesjonelt er mer populære enn andre. Leger med slike ledere vurderte i langt mindre grad enn andre å skifte beite. Godt sosialt miljø og engasjement hos kollegene gjør det også mer sannsynlig at leger blir.

Flere faktorer kan bety noe

Analysen undersøkte også flere organisatoriske grep som kan oppfattes som negative – fravær av stedlig ledelse, avdelingssammenslåinger og lange beslutningslinjer, men disse viste seg å ikke ha betydning. Yngre sykehusleger har derimot oftere planer om å slutte enn eldre.

Andre faktorer, som lønn, arbeidstid og nattskift, kan også spille en rolle, men dette er ikke testet i denne omgang, siden slik informasjon ikke var tilgjengelig.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Martinussen og professor Jon Magnussen ved NTNU, professor Karsten Vrangbæk ved Københavns universitet og Jan C. Frich, professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Kilde: BMC Health Services Research. Should I stay or should I go? The role of leadership and organisational context for hospital physicians’ intention to leave their current job. Pål E. Martinussen, Jon Magnussen, Karsten Vrangbæk & Jan C. Frich.