Mange kjenner de gode rådene for hvordan vi skal forebygge alvorlig fysisk sykdom. For psykisk helse har vi ikke greid å etablere anbefalinger som alle kan følge. Det har Folkehelsealliansen i Trøndelag tenkt å gjøre noe med, skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Koronapandemien har satt befolkningen under press

Mye går i riktig retning når det gjelder folkehelsen i Norge. Men innenfor psykisk helse, eller mental sunnhet, har vi dessverre ikke lykkes like godt.

Folkehelsealliansen i Trøndelag lanserte sin kampanje for bedre psykisk helse for noen uker siden. Den har fått navnet hodebra, og bygger på et solid vitenskapelig fundament.

Bakgrunnen er at data fra HUNT og andre folkehelseundersøkelser viser en økning i psykiske plager hos ungdom og unge voksne, at mental helse blant voksne er et av de største folkehelseproblemene i Norge og at korona-epidemien har satt befolkningen under press.

Levealderen øker i Norge, og vi har fått grep om folkehelsearbeidet når det gjelder å forebygge hjerte- karsykdommer og til en viss grad kreft. Vi har redusert dødeligheten for disse to farlige sykdomsgruppene med over 20 prosent de siste ti årene. Det viktigste tiltaket har vært tobakkspolitikken, men vi har også hatt en positiv utvikling når det gjelder kosthold og mosjon.

Mange kjenner de gode rådene for hvordan vi skal forebygge alvorlig fysisk sykdom. Fem om dagen; spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag. Og rådene om fysisk aktivitet, for barn 60 minutter fysisk aktivitet daglig, og voksne 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet.

Når det gjelder psykisk helse, eller mental sunnhet, har vi ikke greid å etablere anbefalinger som alle kan følge. Det har Folkehelsealliansen i Trøndelag tenkt å gjøre noe med.

ABC for bedre mental helse

Folkehelsekampanjen hodebra bygger på «ABC for bedre mental helse»som ble utviklet i Australia. ABC er tatt i bruk av folkehelseinstituttet i Danmark, og enkelte steder i Norge.

ABC står for act – belong – commit. Oversatt til norsk: A – gjør noe aktivt, B – gjør noe sammen, C – gjør noe meningsfullt. For det er dette som er hodebra, altså bra for psykisk helse og mental sunnhet for folk flest. ABC er omtalt som et lovende konsept i regjeringens strategi «Leve hele livet». Mer om ABC finnes på nettsidene abcmentalsunnhet.no og hodebra.no.

For ungdom er sosial tilhørighet spesielt viktig, og voksne som skårer høyt på ABC har seks til sju ganger så stor sannsynlighet for ikke å plages av depresjon som de som skårer lavt.

Det er godt dokumentert at aktivitet, sosial tilhørighet og engasjement i meningsfulle aktiviteter (hodebra) er bra for psykisk helse. Dette er også undersøkt i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

For ungdom er sosial tilhørighet spesielt viktig, og voksne som skårer høyt på ABC har seks til sju ganger så stor sannsynlighet for ikke å plages av depresjon som de som skårer lavt.

En helt fersk studie fra HUNT viser at folk som deltar i kulturaktiviteter også har lavere dødelighet. Psykisk sykdom, stress og mestringsvansker rammer alltid mulighetene til å gjøre hodebra-aktiviteter. Men veien tilbake til et bedre liv går gjennom å gjenoppta sosiale, meningsfulle aktiviteter. Hvis man ikke greier det på egen hånd, er det dette man trenger hjelp til.

Slike aktiviteter har derfor lenge vært en naturlig del av behandling for psykisk sykdom. Men hodebra er like viktig for de som er friske, da det virker generelt helsefremmende for alle, men også forebyggende for de som sliter og som behandling for de som er syke.

Å være sammen

Ungdom og unge voksne opplever økt stress og flere psykiske plager nå enn før. For unge er det å bli stengt ute fra vennekretsen er noe av det verste de opplever. Derfor håper vi på et engasjement for ABC-satsingen blant de unge selv og de som har innflytelse på de unges hverdag.

Lanseringen av hodebra ble framskyndet på grunn av korona-pandemien.

Det som er hodebra for unge, er å være sammen med andre, å bli inkludert. Her har vi store forventninger til et etablert samarbeid med Trøndelag barne- og ungdomsråd og ungdommens fylkesutvalg.

Lanseringen av hodebra ble framskyndet på grunn av korona-pandemien. Rådene om å holde avstand har gjort flere ensomme og isolerte. Det trengtes positive mottiltak. I facebook-gruppen Hodebra for mæ og dæ og på hodebra.no har mange delt sine egne erfaringer og fortalt hva som er hodebra for dem.

Frivillige har en viktig plass

Det viser seg at det ofte er de enkleste aktivitetene som gir mening. Alle frivillige lag og organisasjoner er velkomne til å fortelle om sine mange hodebra aktiviteter og arrangementer her.

Kunnskapen bak hodebra viser at slike organisasjoner og aktiviteter har en viktig plass i samfunnet. Kommunene gjør allerede mye godt arbeid som er hodebra i dag, og kan benytte teorien bak hodebra til å utvikle nye og bedre tiltak for befolkning, sårbare grupper og egne ansatte. Ringevenn er et flott eksempel på hva kommunene kan organisere gjennom frivillighetssentraler eller samarbeid med andre aktører i frivilligheten.

Nyttig for helsetjenester også

Hodebra fungerer i helsetjenestene også. For fastlegene og rask psykisk helsehjelp er hodebra et nyttig verktøy. Hodebra fungerer også i næringslivet. Hodebra aktiviteter for ansatte kan ha mange positive ringvirkninger. Det fine med hodebra er at alle kan bidra. Tjukkasgjengen er et flott eksempel på spontan organisering av gågrupper for overvektige.

Røde Kors har tatt oppmannsrollen og leder arbeidet med hodebra på vegne av Folkehelseallianen i Trøndelag. Med hodebra kan alle bidra til bedre psykisk helse i befolkningen, understøtte myndighetenes satsing, og være pionerer ved å ta hodebra i bruk.

For å få gjennomslag i befolkningen, trenger vi folkehelsebudskap som er enkle og lette å forstå. Så langt har ingen lyktes med dette for psykisk helse i Norge. Selv ABC-begrepet ble vurdert til å være for vanskelig å kommunisere ut, ikke minst fordi ABC er et akronym for engelske ord (act – belong – commit). Derfor trengte vi et helt nytt, enkelt og intuitivt begrep. Gjerne et nyord. Vi falt for hodebra.

De kronikken ble første gang publisert i Adresseavisen 22. april 2020.