Kalsiumtilskudd forebygger brudd. Men noen studier tyder på at det kan øke risikoen for annen sykdom. Foto: Thinkstock

Tar du ekstra kalsium? Tenk deg om

Tilskudd av kalsium og vitamin D hjelper mot beinbrudd hos eldre kvinner, men den positive helseeffekten kan mer enn nulles ut av at kalsium også kan øke faren for hjerteinfarkt og hjerneslag.

KALSIUM: Norge har den høyeste rapporterte risikoen for hoftebrudd i hele verden. Lavt inntak av kalsium og D-vitamin i kostholdet øker risikoen for beinskjørhet, og tilskudd har vist seg å forebygge både hoftebrudd og andre typer beinbrudd.

Andre studier tyder imidlertid på at kalsium også kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

Norge har den høyeste rapporterte risikoen for hoftebrudd i hele verden. Illustrasjon: Thinkstock

Norge har den høyeste rapporterte risikoen for hoftebrudd i hele verden. Illustrasjon: Thinkstock

– Vi konkluderer med at den moderate effekten av kalsium- og vitamin-D-tilskudd på brudd ikke er stor nok til å oppveie en potensiell økt risiko på hjerte- og karsystemet hos kvinner som i utgangspunktet har lav risiko for beinbrudd, sier førsteforfatter og doktorgradsstipendiat Gunhild Hagen ved NTNUs Institutt for samfunnsmedisin til UNIKARD, nasjonal forskning på hjerte- og karsykdommer.

Beregnet helseeffekten

Forskere ved NTNU og Universitetet i Oslo har brukt en avansert beslutningsanalytisk modell til å undersøke den totale helseeffekten av å ta et kombinert tilskudd med kalsium og D-vitamin resten av livet sammenlignet med å ikke ta tilskudd, og har tatt utgangspunkt i 65 år gamle friske kvinner med en kroppsmasseindeks på 24 kg/m2.

«Våre analyser tyder på at hvis 100.000 65-årige kvinner tar 1000 mg kalsium pr. dag, vil de forebygge 5890 hoftebrudd og 3820 andre brudd. Samtidig kan de i verste fall pådra seg 5917 hjerteinfarkt og 4373 hjerneslag. I så fall innebærer bruk av kalsium et netto helsetap for kvinnene», skriver forfatterne bak studien i et debattinnlegg publisert i Aftenposten.

Ettersom dokumentasjonen på at kalsium øker hjerte- og karrisikoen er usikker, benyttet forskerne tre ulike scenarier basert på resultater fra tidligere studier. I høyrisikomodellen medførte altså tilskudd av kalsium og D-vitamin totalt mer enn 10.000 hjerteinfarkt og hjerneslag resten av livet per 100.000 65 år gamle kvinner, mens resultatet for modellen med medium risiko var omtrent 5000 slag og hjerteinfarkt.

Begge modellene innebar at antall tapte år med god livskvalitet var høyere enn antallet tjente år med god livskvalitet som følge av at tilskuddet reduserte risikoen for beinbrudd.

Helsegevinst spises opp

Ulempene med kalsiumtilskudd kan være større enn fordelene. Foto: Thinkstock

Ulempene med kalsiumtilskudd kan være større enn fordelene. Foto: Thinkstock

I studien undersøkte også forskerne kostnadseffektiviteten av å tilby 65 år gamle kvinner tilskudd med kalsium og D-vitamin, og kom fram til at tilskudd er å anse som både kostnadseffektivt og bra for folkehelsa dersom det ikke medfører økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Dersom et slikt kosttilskudd faktisk øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag vil imidlertid både kostnadene øke og helsegevinsten bli spist opp.

– Hvis vi i tillegg til tilskudd også gir et legemiddel mot beinskjørhet, vil imidlertid den økte effekten på brudd gi et positivt nytte-risiko-forhold og også resultere i sparte kostnader, sier Hagen.

Vet ikke om kalsium øker hjerterisiko

Forskerne understreker at det ennå ikke er mulig å konkludere med at kalsium øker risikoen for hjerte- og karsykdom, og at analysene må ses i lys av denne usikkerheten.

Samtidig er modellene deres forenklinger som ikke kan erstatte studier gjort på ekte mennesker.

– Vi vet altså ikke sikkert at kalsium har en slik negativ effekt, men for sikkerhets skyld bør vi kanskje velge å gi annen behandling i tillegg dersom vi ønsker å forebygge brudd hos eldre kvinner, sier Hagen.

Referanse:

Forventet levetidskostnad og helsekonsekvenser av kalsium- og D-vitamintilskudd for å hindre beinbrudd. Betydningen av kardiovaskulære effekter. Publisert i Osteoporosis International, 4. februar 2016 (online) Hagen, G., Wisløff, T., & Kristiansen, I. S. (2016). The predicted lifetime costs and health consequences of calcium and vitamin D supplementation for fracture prevention—the impact of cardiovascular effects. Osteoporosis International, 1-10.