Mellom fire og åtte timers søvn ser ut til å være best. Foto: Thinkstock

Mye og lite søvn kan påvirke hjerterisiko

Å få nok søvn kan være spesielt viktig for kvinner og eldre, viser en ny studie av nesten 400.000 personer.

SØVN: I en nylig publisert studie viser norske og taiwanske forskere at både de som sover mindre enn fire timer og de som sover mer enn åtte timer hver natt har økt risiko for å dø av koronar hjertesykdom som hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris. Dette ifølge Unikards hjerteblogg.

Både folk som sover svært lite og svært mye har økt hjerterisiko. Foto: Thinkstock

Både folk som sover svært lite og svært mye har økt hjerterisiko. Foto: Thinkstock

– Dette er den største enkeltstudien som har sett på hvordan søvnlengde påvirker risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom. Resultatene våre viser at nok, men ikke for mye søvn er en viktig del av en sunn livsstil, forteller førsteforfatter og postdoktor Linn Beate Strand ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU.

Økt risiko ved lite søvn…

392.164 voksne personer som var inne til en helsesjekk i Taiwan mellom 1998 og 2011 ble spurt om hvor lenge de vanligvis sover om natta. 711 av deltakerne døde av hjerte- og karsykdom i løpet av oppfølgingsperioden. Det viste seg at risikoen var økt med 50 prosent blant deltakerne som sov mindre enn fire timer sammenlignet med deltakerne som sov mellom seks og åtte timer.

En del av forskjellen kunne forklares av at deltakerne som sov minst hadde en mer ugunstig risikoprofil for hjerte- og karsykdom, men også etter justeringer for disse faktorene var risikoen for hjerterelatert død økt med 36 prosent.

Forskerne tok hensyn til andre risikofaktorer. Foto: Thinkstock

Forskerne tok hensyn til andre risikofaktorer. Foto: Thinkstock

– Det er usikkert hvordan lite søvn påvirker risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom, men det finnes flere teorier. Lite søvn forbindes for eksempel med stressresponser som øker pulsen, blodtrykket og utskillelsen av adrenalin, som alt er velkjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Søvnmangel har også blitt assosiert med utskillelse av betennelsesstoffer, og tidligere studier har vist en sammenheng mellom kort søvnlengde, nedsatt insulinfølsomhet, fedme og diabetes, forteller Strand.

… og ved mye søvn

Også deltakerne som rapporterte at de sov mer enn åtte timer hver natt hadde 53 prosent økt risiko for å dø av koronar hjertesykdom sammenlignet med deltakerne som sov mellom seks og åtte timer. Etter justering for andre risikofaktorer var risikoen fortsatt 28 prosent høyere.

– Vi kjenner ikke til mekanismer som kan forklare en direkte årsakssammenheng mellom lang søvnlengde og økt risiko for å dø av koronar hjertesykdom, sier Strand.

Blant variablene forskerne justerte analysene for var både utdanning og sivilstatus, i tillegg til velkjente risikofaktorer som alder, kjønn, BMI, systolisk blodtrykk, blodsukker, fettstoffer i blodet, røyking, alkoholbruk, fysisk aktivitetsnivå og tidligere hjerte- og karsykdom eller diabetes. Den økte risikoen kunne heller ikke forklares av bruk av sovemedisiner.

Likevel kan en del av forklaringen ligge i at forskerne manglet informasjon om noen faktorer som potensielt kan være forbundet med både økt hjerte- og karrisiko og langvarig søvn, for eksempel arbeidsledighet, lav sosioøkonomisk status, depresjon og søvnapné.

Kvinner og eldre mest utsatt

Den økte risikoen ved både kort og lang søvnlengde gjaldt først og fremst for kvinner. Foto: Thinkstock

Den økte risikoen ved både kort og lang søvnlengde gjaldt først og fremst for kvinner. Foto: Thinkstock

Det var ingen økt risiko forbundet med å sove mellom fire og seks timer hver natt sammenlignet med å sove mellom seks og åtte timer.

Videre så forskerne at den økte risikoen ved både kort og lang søvnlengde først og fremst gjaldt for kvinner. Sammenhengen mellom søvnlengde og risiko for å dø av hjerte- og karsykdom var også noe sterkere hos eldre over 65 år enn hos yngre.

– Kvinner er mer utsatt for søvnproblemer enn menn, og også tidligere studier har vist at kvinner som sover lite eller mye kan ha økt risiko for hjerte- og karsykdom, forteller Strand. Hun understreker likevel at funnene må tolkes med forsiktighet og ikke nødvendigvis betyr at kort eller lang søvnlengde er farligere for kvinner enn for menn.