Bevaringsverdig

Orkideen svartkurle er sterkt truet. Norges største bestand og ca 1/4 av alle kjente svartkurler i verden finnes i Sølendet naturreservat ved Røros. Den største trusselen mot arten er gjengroing. I Sølendet blir det slått, men det er ikke nok til å holde bestanden ved like.

Botanikerne Asbjørn Moen og Dag-Inge Øien ved NTNU er engasjert i arbeidet med å utarbeide en nasjonal handlingsplan for vern av svartkurle. Forskerne har skissert en plan for kartlegging, skjøtsel og restaurering av områder der orkideen vokser. Den nasjonale handlingsplanen blir trolig vedtatt i disse dager.