Mye å vinne på bedre samspill

Samarbeidsavtaler mellom sykehus og kommuner sparer mange eldre, utskrivningsklare pasienter for kasteballproblematikk. Men avtalene virker ikke like bra overalt. Det viser en rapport der SINTEF Helse har sett på utviklingstrekk i kommune- og spesialisthelsetjenesten og samspillet mellom de to nivåene. Nettopp samhandlingen internt i helsetjenesten er et felt som SINTEF og NTNU ønsker å forske videre på. SINTEF-rapporten viser at samarbeid mellom den kommunale helsetjenesten og sykehusene øker, både faglig og administrativt. Helse-Norge har innført samarbeidsavtaler mellom komunal- og spesialisthelsetjenesten, blant annet for å unngå at eldre pasienter skal bli kasteballer mellom de to nivåene. – I ett av de geografiske områdene vi studerte, var likeverdighet mellom kommuner og sykehus vektlagt i avtalen. Her fungerte samarbeidet best. Ikke alle har kommet like langt. I det andre området undersøkelsen omfattet, opplever kommunene fortsatt at sykehuset har det siste ordet ved utskrivninger, sier forsker Birgitte Kalseth.