bygning design

Fortsatt behov for boliger til psykisk syke

Trass i en betydelig utbygging og bedring av det kommunale tjenestetilbudet til mennesker som sliter psykisk, er det fortsatt store udekte behov, viser en ny rapport fra SINTEF Helse. Antall brukere av omsorgsboliger per 1000 innbygger har doblet seg i perioden 2001 til 2007, og kommunene rapporterer om store behov, spesielt på områder som arbeid og kommunalt tilrettelagt botilbud.

Undersøkelsen som SINTEF Helse har foretatt, er et ledd i Forskningsrådets evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse.