Barn i bil. Illustrasjonsfoto til sak om en ny transportapp for barn som skal til og fra fritidsaktiviteter.
Appen er foreløpig testet ut i Molde og Ålesund, og tanken er at tjenesten etter hvert kan hjelpe foreldre over hele Norge og kanskje bli en del av et nasjonalt MaaS-konsept. Illustrasjonsfoto: iStock

En kjøre-og-hente-app for barn er både miljøvennlig og inkluderende

Ved hjelp appen slipper foreldre å kjøre barna selv. Så langt er den testet ut i Molde og Ålesund, nå vil SINTEF og teknologiselskapet Nimmo se på mulighetene for å oppskalere løsningen.

Biltrafikk er kilde til køer, luftforurensning, støy og klimagassutslipp, og utgjør i tillegg en betydelig sikkerhetsrisiko. For at transportsektoren skal bli mer bærekraftig, er vi derfor nødt til å redusere bilbruken, både i byene og på landet.

Mobility-as-a-Service (MaaS) kan være en del av løsningen. MaaS er en tjeneste hvor ulike transporttilbud samles i én app, og hensikten er nettopp å redusere behovet for private kjøretøy.

Book og betal for transporten

Selskapet Nimmo fra Molde har utviklet en løsning for henting og levering av barn til fritidsaktiviteter. Tjenesten består av en app hvor foreldre eller barn selv booker og betaler for transport fra den nærmeste bussholdeplassen og til selve aktiviteten. Deretter beregner Nimmo den mest effektive transportruten og sender bestillingen videre til en bussjåfør som henter og leverer barna til avtalt sted og tid, uten at foreldrene må være med på turen.

Foreløpig er tjenesten testet ut i Molde og Ålesund, og tanken er at appen på sikt kunne hjelpe foreldre over hele Norge og kanskje bli en del av et nasjonalt MaaS-konsept.

For å få til det har Nimmo gått sammen med mobilitetsforskere i SINTEF. Vi har sett på muligheter og barrierer for oppskalering av konseptet. SINTEF har også sett på erfaringer fra andre deler av verden, og diskutert hvilke muligheter som ligger i tjenesten for foreldre, aktivitetstilbydere og transportselskaper.

Spredt bosetning gjør det utfordrende

I dagens pilot er den største utfordringen at det er for få brukere for å gjøre tjenesten lønnsom. Samtidig vil en utvidelse av området hvor tjenesten tilbys, kunne øke kostnadene. Grunnen til det er at det vil bli lengre kjøreavstander, siden store deler av Norge består av spredtbygde strøk.

Et forslag for å øke kundegrunnlaget er å samarbeide med andre aktører som driver med bestillingstransport. Dette krever imidlertid samarbeid og tilpasninger mellom ulike aktører – noe som tidligere forsøk med MaaS har vist er krevende.

Miljøvennlig og inkluderende

Samtidig ønsker Molde og Ålesund kommuner å sikre et bærekraftig transportsystem for alle i framtiden. Nimmo kan, med de riktige forutsetningene som for eksempel nok reisende eller offentlig subsidiering, bidra til dette gjennom å redusere transportbehovet og i tillegg fremme sosial inkludering. Det vil gjøre at alle, uavhengig av tilgang på bil, kan delta i ulike aktiviteter.

Samlet sett viser tilgjengelig forskning at delte mobilitetsløsninger har potensial til å redusere bilavhengighet og skape miljøvennlige alternativer. Likevel gjenstår det betydelig arbeid for å iverksette disse løsningene effektivt og bærekraftig i Norge. For å få til det, trenger vi politisk støtte, ressurser og samarbeid på tvers av aktører, og nye forretningsmodeller hvor både aktørenes og samfunnets interesser blir ivaretatt.

Nå vil Nimmo forske videre på disse mulighetene i samarbeid med oss i SINTEF. Målet er å utvikle Nimmo til en tjeneste som bidrar til et mer bærekraftig transportsystem, og gjøre at flere barn og unge er aktive på fritiden samtidig som tidsklemma for foreldre reduseres.