Medisinstudenter. Illustrasjonsbildet viser helsepersonell og en eldre dame i en seng.
En ny studie kan tilføre verdifull kunnskap til diskusjonen om fremtidige praksisplasser for medisinstudenter i primærhelsetjenesten. Juice Flair / Shutterstock / NTB

Morgendagens leger og sykepleiere fikk øve på nye oppgaver

En studie viser at det er nyttig med praksis for medisinstudenter ved såkalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

I 2019 ble det gjennomført et prosjekt for å prøve ut en ny type praksisstudier for medisin- og sykepleiestudenter ved såkalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) i to kommuner i Midt-Norge.

Årsaken er at oppgaver fra spesialhelsetjenesten den senere tid er blitt skjøvet over til primærhelsetjenesten.

En studie som nylig ble publisert i BMC Medical Education viser de fremtidige legenes erfaringer med ØHD som læringsarena. (ØHD er et alternativ til sykehusinnleggelse for enkelte pasienter.)

Her deltok medisinstudentene i avansert pasientbehandling sammen med legen ved avdelingene. De fikk mengdetrening i å kommunisere med, undersøke, vurdere og følge opp pasienter, og ble godt kjent med legene, legerollen og rutinene.

Lege- og sykepleiestudenter sammen

Legestudentene samarbeidet også med sykepleierstudenter. De reflekterte over etiske dilemmaer og tverrfaglige  problemstillinger knyttet til ulike profesjonelle roller.

Studien synliggjør at ØHD kan være en verdifull læringsarena for medisinstudenter. Praksisen kan tilføre medisinstudenter hensiktsmessig trening i akuttmedisin i primærhelsetjenesten.

Tverrprofesjonelt samarbeid med sykepleierstudenter gir verdifull trening på legerollen og innsikt i samhandlende praksis med andre profesjoner.

Studien tilfører verdifull kunnskap til diskusjonen om fremtidige praksisplasser for medisinstudenter i primærhelsetjenesten.

Referanse
Giske, S., Kvangarsnes, M., Landstad, B.J., Hole, T & Dahl, B.M. Medical students’ learning experience and participation in communities of practice at municipal emergency care units in the primary health care system: a qualitative study. BMC Med Educ 22, 427 (2022). https://doi.org/10.1186/s12909-022-03492-7