Enn så lenge er det ikke forsket så mye på om reduksjon i vekt fører til at psoriasisen forsvinner. Men noen få kliniske studier tyder på det. Illfoto: Shutterstock

Høyere vekt øker risikoen for psoriasis

Jo høyere BMI desto større sjanse for å få psoriasis. Men hvordan høyere vekt kan føre til psoriasis, er forskerne fortsatt usikre på.

Studier har knyttet psoriasis og høyere vekt sammen, men årsakssammenhengen mellom de to har vært uklar. Hva gir hva?

Eller er det andre bakenforliggende årsaker som kan forklare sammenhengen?

– Høyere BMI kan tenkes å bidra til økt inflammasjon i huden, som kan forverre psoriasis, men man kan også tenke seg at psoriasis kan føre til at man er mindre fysisk aktiv og dermed går opp i vekt, forklarer Mari Løset.

Hun er lege på Hudavdelingen ved St. Olavs hospital og postdoktor ved K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi, NTNU.

Mari Løset

Mari Løset er en av forskerne ved NTNU som har vært med på en studie av årsakssammenhengen mellom BMI og psoriasis.

BMI står for body mass index (kroppsmasseindeks) og er et mål på mengde kroppsfett. Den beregnes ut fra en persons høyde og vekt.

Observasjonsstudien er et stort samarbeid mellom forskere fra NTNU, England og Nord-Amerika. Data er blant annet hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og UK Biobank. Til sammen inkluderte analysene data fra 750 000 individer.

Økende tilstand

Psoriasis er en kronisk betennelsestilstand i huden, som gir rødt, skjellende utslett. Årsaken til tilstanden er trolig multifaktoriell, det vil si at både arv og miljø spiller inn.

På verdensbasis er to til fire prosent av befolkningen rammet av psoriasis. I Norge er forekomsten spesielt høy.

– Selvrapporterte data fra to store befolkningsundersøkelser i Norge indikerer at seks til elleve prosent kan være rammet her i landet, sier Løset.

En studie i Tromsø har vist at forekomsten av psoriasis var 4,8 prosent i 1980, men hadde økt til 11,4  prosent i 2008.

– Lignende studier fra andre deler av verden underbygger at tilstanden er økende, forteller postdoktoren.

Tilfeldig fordelte genvarianter

For å undersøke årsakssammenhengen mellom BMI og psoriasis, brukte forskerne en metode som heter mendelsk randomisering. Den er oppkalt etter Gregor Mendel, som omtales som genetikkens far.

Ifølge Mendels arvelover er det tilfeldig om man arver en viss genvariant fra mor eller far. Genvariantene blir tilfeldig fordelt, altså randomisert, mellom individer.

– Mendelsk randomisering betyr at naturen selv fordeler individer tilfeldig i grupper basert på gener. På den måten kan man unngå at resultatene blir påvirket av ytre faktorer, forklarer Løset.

– Kunnskap om gener knyttet til sykdom øker i rekordfart, og i denne studien brukte vi kjente genvarianter som markører for BMI og psoriasis, utdyper hun.

Ni prosent for hvert høyere BMI-tall

Ved å bruke mendelsk randomisering fant forskerne ut at høyere vekt er en medvirkende årsak til psoriasis. Man så at med økt BMI, økte sjansen for å få sykdommen.

– Vi beregnet at risikoen økte med ni prosent for hvert høyere hele tall på BMI-skalaen, forteller forskeren.

For hver høyere hele tall på BMI-skalaen, økte risikoen med ni prosent for å utvikle psoriasis, viser studien. Illfoto: Shutterstock

Men hvordan høyere vekt kan føre til psoriasis, er forskerne fortsatt usikre på.

– Vi vet fortsatt for lite om mekanismene bak denne sammenhengen. Fettvev er et organ som produserer hormoner og inflammatoriske signalmolekyler, og dette kan være medvirkende, sier Løset.

Enn så lenge er det ikke forsket så mye på om reduksjon i vekt fører til at psoriasisen forsvinner, selv om noen få kliniske studier tyder på det.

– Psoriasis er en veldig sammensatt sykdom, og vi håper å kunne studere undergrupper, spesielt gruppen som har alvorlig psoriasis. Hypotesen da er at vi vil kunne se enda større sammenhenger med høyere vekt, forklarer Mari Løset.

Studie:
Mari Løset mfl: Evidence of a causal relationship between body mass index and psoriasis: A mendelian randomization study   PLOS Medicine