Metangasslekkasjer har nullet ut klimaeffekten ved overgang fra kull til naturgass, har noen studier antydet. Denne studien, hvor avanserte målemetoder er benyttet, viser det motsatte. På bildet: Francesco Cherubini. Foto: Lars Bang, NTNU

– 50 prosent bedre for klimaet med gass enn kull

Vi kan spare klimaet mye om vi går over fra kull til naturgass. Og vi kan skrinlegge bekymringene for negativ klimaeffekt av metanutslipp fra gassproduksjon, mener forskere.

Å fase ut kull for klimaets skyld er for mange innlysende. Og hadde det bare handlet om utslipp av karbondioksid, ville det vært et enkelt regnestykke.

Kull er den største enkeltkilden for karbondioksidutslipp fra menneskelig aktivitet. Å bytte ut kull med naturgass (som er et mindre karbonintensivt drivstoff), er et av de mest kostnadseffektive alternativene for å redusere CO2-utslippene på kort sikt.

Samtidig øker den globale etterspørselen etter kull (0,7 prosent i 2018, ifølge IEA).

Omdiskutert klimaeffekt av kull til gass-overgang

Om naturgass er bedre enn kull, har vært svært omdiskutert, ikke minst på grunn av utvinningsmetoder som hydraulisk oppsprekking, som brukes i stor grad i USA.

Naturgass består i hovedsak av metan, en gass som har mye sterkere positiv klimaeffekt enn karbondioksid. Bekymringene har handlet om mulige metanlekkasjer under utvinning, transport og prosessering av naturgassen.

Kull er den største enkeltkilden for karbondioksidutslipp fra menneskelig aktivitet. Det globale etterspørselen etter kull, øker. Naturgass er et bedre alternativ, mener forskere. Illfoto: Shutterstock

I noen studier har mulige metangasslekkasjer nullet ut klimaeffekten man fant ved å gå over fra kull til naturgass. Samtidig har det vært bekymring rundt effekten av såkalte kortvarige klimautslipp (SLCPer/Short-Lived Climate Pollutants), slik som SOx, NOx og svart karbon (finkornet svevestøv), som i varierende grad slippes ut fra både kullkraftverk og naturgassanlegg.

Klimaeffekten varierer sterkt i ulike regioner og sammensetning av slike SLCPer.

Nå viser en ny studie der man har tatt i bruk mer avanserte målemetoder, at overgangen fra kull til gass ikke bare er sentralt for å oppnå klimagassreduksjoner, men at risikoen for metanutslipp er vesentlig mindre enn klimafordelene ved en slik overgang.

– Vi har sett nærmere på konsekvensene av å bytte ut kull med naturgass og sett på hele spektret av utslipp, mulige metanlekkasjer og andre utslipp – og benyttet oppdaterte klimaberegninger, forteller Francesco Cherubini. Han er professor i industriell økologi ved NTNU. Cherubini er også hovedforfatter på IPCC-rapporten Climate Change and Land

– Vi presenterer en solid case der vi viser at når vi går alle utslipp etter i sømmene, på både kort og lang sikt, så vil klimagevinsten ved overgang fra kull til gass være betydelig, sier han.

Gass en del av løsningen, men også en risiko

Gasskraftverk er i utgangspunktet mer effektive enn kullkraftverk. Studien viser at så lenge det er iverksatt tiltak for å begrense metanutslipp, vil elektrisitetsproduksjon fra gass redusere klimaeffekten med 50 prosent på kort sikt, og opp mot to tredeler på lengre sikt.

Professor Francesco Cherubini er en av artikkelforfatterne i studien som viser at overgangen til gass er en god retning med tanke på klimautfordringene. Foto: Lars Bang/NTNU

Forskerne påpeker at deres funn viser at kull til gass-overgang er i tråd med klimamål som må holdes for å stabilisere klima de neste 50-100 år.

– Å gå over fra kull til naturgass kan hjelpe oss med overgangen til et lavkarbonsamfunn og få oss på rett vei med tanke på klimautfordringene, sier Cherubini.

– Men vi må sikre at et slikt skifte ikke bremser oss i å innføre mindre karbon-intense kraftkilder.

Forskerne mener imidlertid ikke at naturgass er en permanent løsning for fremtiden.

– Naturgassen har sin plass på veien til mindre karbonintensive energikilder, sier Cherubini.  

– Den er en nødvendig overgangsfase, frem til fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring blir kommersielt klare for storskala implementering.

Studien er publisert i Nature Climate Change 22 april 2019.

Les også blogginnlegget til Cherubini her.

Referanse: Tanaka, K., Cavalett, O., Collins, W., Cherubini, F. (2019). ‘Asserting the climate benefits of the coal-to-gas shift across temporal and spatial scales‘. Nature Climate Change. doi: 10.1038/s41558-019-0457-1