NAV-ansatte gir informasjon gjennom velmente råd. Disse blir ofte ikke fulgt – kanskje fordi brukeren/den sykemeldte ikke er tilstrekkelig involvert. Illfoto: Colourbox

Forsker på å få flere sykemeldte raskere i arbeid

Kan motiverende samtaler med langtidssykemeldte korte ned fraværsperioden? NTNU og NAV skal teste det ut.

Å være langtidssykmeldt er en av de viktigste årsakene til at mange faller helt ut av arbeidslivet. Det kan gi konsekvenser for egen helse, privatøkonomien og for det å være en del av samfunnet.

Sykefravær er også kostbart: I fjor ble det utbetalt over 2,3 milliarder kroner i sykepenger i Sør-Trøndelag. Hver dag i 2016 var 8100 arbeidstakere i fylket borte fra jobb på grunn av sykdom – i gjennomsnitt.

En halv milliard til noe annet

Dersom det sørtrønderske sykefraværet hadde blitt redusert fra fjorårets 5,3 prosent til for eksempel 4,3 prosent, ville besparelsen blitt 440 millioner kroner i sykepengeutbetalinger.

Et nytt forskingsprosjekt i regi av NTNU og NAV skal test ut om bedre NAV-oppfølging tidlig i sykemeldingsforløpet har god effekt.

Profesjonelle hjelpere som NAV-ansatte og helsepersonell, gir informasjon gjennom velmente råd. Disse blir ofte ikke fulgt – kanskje fordi brukeren/den sykemeldte ikke er tilstrekkelig involvert.  

Motiverende intervju

I dette prosjektet skal noen NAV-ansatte bruke hva som kalles motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtaler, i stedet for vanlige NAV-samtaler. MI er konstruktive samtaler der personen får mulighet til å reflektere over egen situasjon og ut fra dette foreta nødvendige valg som kan føre til endring – på tross av sykdom.

De som blir forespurt om å delta i prosjektet er sykmeldte som sokner til to av NAV-kontorene i Trondheim, og som har vært sykmeldt syv uker eller mer. Invitasjonen kommer  gjennom brev på «Ditt NAV».

Bedre kontakt med arbeidsgiver

Bruken av MI er  ett av flere virkemidler som kan tenkes å ha effekt i sykefraværsoppfølgingen, og tiltakene som prøves ut rettes både mot sykmeldte og arbeidsgivere. Blant annet satser NAV på forsterket arbeidsgiverkontakt, senest ved uke 14, noe som også skal evalueres opp mot effekten på sykefraværet.

Det er Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og Institutt for psykologi ved NTNU, i samarbeid med NAV, som skal gjennomføre forskningsprosjektet. Norges forskningsråd og Arbeids- og velferdsdirektoratet bidrar med økonomiske midler.

Det har vært lite forskning på tidlig oppfølging i sykefraværsperioden. Det har heller ikke vært forsket mye på bruk av MI blant veiledere som ikke har helsefaglig bakgrunn. Forskningsprosjektet vil også se på om bedre NAV-oppfølging har virkning i form av bedre livskvalitet og helse, uavhengig av yrke og sykmeldingsgrunn.  

Prosjektledere: [email protected] tlf: 41236597, [email protected], tlf: 48109789