Ifølge WHO sin gjeldende definisjon er en milliard av verdens befolkning funksjonshemmet. En ny undersøkelse viser at denne gruppen nesten er dobbelt så utsatt for HIV-smitte som andre. Undersøkelsen ble gjennomført i Kamerun. Ilustrasjonsfoto: Thinkstock.

Funksjonshemmede er ekstra utsatt for HIV-smitte

Funksjonshemmede er mer utsatt for HIV-smitte enn resten av befolkningen. Men i mange afrikanske land faller funksjonshemmede utenfor hjelpeapparatet og informasjonskampanjer om HIV.

– Tidligere undersøkelser har antatt at funksjonshemmede er mer utsatt for HIV enn andre. Dette er den første studien som helt klart dokumenterer dette, sier Arne Henning Eide, sjefforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn. 

Han har deltatt på en større studie som nettopp er avsluttet, ledet av Université Paris Descartes. Resultatene ble publisert i tidsskriftet Lancet HIV i januar.

– 7 prosent av de med funksjonshemninger som var med i undersøkelsen var HIV-positive mot 4 prosent av de som ikke var funksjonshemmede. Forskjellen er så stor at den er statistisk signifikant, sier Eide.

Grundig undersøkelse

I 2009 slo Verdens helseorganisasjon (WHO) sammen med FNs AIDS-program (UNAIDS) alarm om at det var for lite oppmerksomhet og forskning på funksjonshemmedes risiko for HIV-smitte.

Denne studien, som Eide kaller «en sjeldent grundig sak», er et svar på dette. Av en gruppe på 50 000 mennesker ble 807 funksjonshemmede, og en kontrollgruppe på 807 personer uten funksjonshemming, intervjuet. Intervjuene skjedde i Yaounde, hovedstaden i Kamerun, mellom oktober 2014 og november 2015. Kontrollgruppe var nøye definert og matchet så godt som mulig de funksjonshemmede i levekår og utdanningsnivå, kjønn og alder.

Ifølge WHO sin gjeldende definisjon er en milliard av verdens befolkning funksjonshemmet.
Undersøkelsen har brukt den mest oppdaterte måten å definere funksjonshemming på, og omfattet funksjonshemmede med både hørsel, syn, mentale og fysiske funksjonsproblemer.

Informantene tok HIV-test

– Alle som var med i undersøkelsen tok en HIV-test, så derfor kan vi med sikkerhet si at funksjonshemmede i denne urbane konteksten har betydelig høyere nesten dobbelt så stor risiko for å bli smittet enn ikke funksjonshemmede, sier Eide.

Han forteller at tidligere undersøkelser fra andre afrikanske land har vært mindre omfattende og stort sett ikke har basert seg på tester, men svar fra de som blir intervjuet. HIV er gjerne forbundet med stigmatisering, og mange vil av ulike årsaker ikke fortelle at de er smittet. 

Gjelder også andre afrikanske land

– Undersøkelsen er fra Kamerun. Tror du situasjonen er den samme i andre afrikanske land sør for Sahara?

– Ja, ut i fra noen spredte undersøkelser og slik jeg kjenner funksjonshemmedes levekår i mange afrikanske land, tror jeg en ville funnet lignende resultat, sier Eide, som har studert funksjonshemmedes levekår i afrikanske land i 20 år.

Mer utsatt for vold

De som deltok i studien deltok i det som kalles et livsløpsintervju hvor det ble stilt spørsmål om alt fra levekår og utdanning til forhold, sex og kunnskap om HIV og AIDS.  Studien viser at fem ganger så mange funksjonshemmede kvinner (2,5 prosent) enn de som ikke hadde funksjonshemminger (0,5 prosent) hadde tatt seg betalt for seksuelle tjenester.

11 prosent av de funksjonshemmede kvinnene hadde vært utsatt for seksuell vold, mot 7,5 prosent av de ikke funksjonshemmede.

  – Seksuell vold og prostitusjon henger sammen med risikoen for HIV. Det er en viktig forklaring på hvorfor flere funksjonshemmede kvinner har HIV, sier Eide.

Myte: er ikke seksuelt aktive

En grunn til at det tidligere har vært forsket lite på dette og at funksjonshemmede ofte ikke omfattes av AIDS-kampanjer er myten om at funksjonshemmede ikke er seksuelt aktive. Ifølge undersøkelsen hadde 80 prosent av de funksjonshemmede seksuell erfaring, noe som tilbakeviser myten.

Eide er kjent med myten fra andre prosjekter om funksjonshemmedes levekår. Han forteller at funksjonshemmede utsettes for ulik type utestengning, blant annet ekskluderes de ofte fra  fattigdomsreduserende tiltak.

Funksjonshemmede ekskluderes

«Selv om en lenge har antatt at funksjonshemmede hare en større risiko for HIV, så følges det ikke opp i mange afrikanske lan på grunn av manglende kunnskap blant beslutningstakere», står det i artikkelen som ble publisert i Lancet i januar.

– Hvordan bør funnene fra en slik studie følges opp?

– Funksjonen til en slik studie er å få fram ny kunnskap, og vi håper det skal føre til økt oppmerksomhet om funksjonshemmedes risiko for HIV for både politikere, bistandsarbeidere og andre i feltet. Det er behov for særlig tiltak overfor funksjonshemmede, samtidig som det må sørges for at de ikke ekskluderes fra bredere kampanjer og fattigdomsreduserende tiltak, sier Arne Henning Eide.