Gitarspel mot fedme

  • Publisert 27.10.12

Aktivitetar som lesing og gitarspeling i ungdommen kan hindre utvikling av overvekt syner ny studie.

(Foto: Thor Nielsen, NTNU)

(Foto: Thor Nielsen, NTNU)

Mange studiar om årsaker til overvekt fokuserer på kva trening og fysisk aktivitet i ungdommen har å seie for utvikling av overvekt seinare i livet.

Ungdommar nyttar ein stor del av tida si på andre fritidsaktivitetar enn trening, men til no har det vore lite forsking på korleis desse aktivitetane påverkar vekta.

NTNU-forskar Koenraad Cuypers og kollegaene ved Institutt for samfunnsmedisin har sett på effekten kulturelle og sosiale fritidsaktivitetar har på utvikling av overvekt.

– Kulturelle aktivitetar i ungdommen motverka overvekt hos jentene når dei vart vaksne, medan sosiale aktivitetar gav større fare for overvekt hos begge kjønn, fortel Cuypers.

Effekten til gen som er knytt til overvekt såg òg ut til å være mindre på unge med høg deltaking i kulturelle aktivitetar.

Kulturell og sosial aktivitet påverkar vekta

– I diskusjonen rundt dagens fedmeepidemi vert det ofte påpeikt at dagens generasjon er for stillesitjande, og at dette spelar negativt inn på vekta. Dette ser ikkje ut til å være tilfelle for dei kulturelle aktivitetane som krever mental aktivitet, fortel Cuypers.

Kulturelle aktivitetar vart i studien definert som å lese ei bok ein likar, høyre på musikk, spele eit instrument, sjå på tv eller dvd, eller gjere lekser og skulearbeid i meir enn ein time.

Sosial aktivitet inkluderte å besøke nokon ein kjenner, få eit besøk, være ute i over to timar med venner, eller å være på eit møte eller trening i ein organisasjon eller klubb.

Studien synte at vekta i voksen alder vart påverka hos grupper som var aktive innan slike aktivitetar, men at dei to typane aktivitetar hadde motsett effekt.

Medan ungdom som var mykje sosiale oftare ble overvektige, hadde aktive innan kulturelle aktivitetar mindre fare for overvekt 11 år senere enn sine jamnaldrande som engasjerte seg mindre.

Forskerne har tatt for seg data frå Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag (HUNT) fra perioden 1995-97 og oppfølging av dei same individa i 2006-2008 under HUNT3.

Beskytter mot stressfedme

Forskerane ser fleire mulige forklaringar på kvifor kulturelle aktivitetar verkar beskyttande mot overvekt.

– Tidligare forsking av vår forskningsgruppa har synt at høg aktivitet innan kulturelle aktivitetar i seg sjølv er knytt til god helse og muligens med ein sunn livsstil.

– Men ein ser også ein mulig forklaring i at rolige og konsentrasjonskrevjande aktivitetar er med på å dempe effektane av stress, og at slike aktivitetar dermed ser ut til å hindre utvikling av stressrelatert overvekt, seier Cuypers.

Også dyreforsøk viser at rotter brenn feitt betre når dei får mental stimuli som leker, små oppgåver for å leite etter maten, og får bygge reir.

Medan kulturelle aktiviteter ser ut til å ha ein førebyggjande effekt, er det mindre truleg at det er eit viktig middel for å komme seg tilbake til en sunn vekt.

TV som stressdempar

– Eit funn som overraska oss litt var at TV- og videotitting ikkje var relatert til overvekt i denne studien, seier Cuypers. Dette kan forklarast med at dei som ser mykje på TV også kan være flinke til å drive med fysisk aktivitet.

Den samanhengen ser ut til å være kulturelt og sosial tinga. I tillegg ser TV-sjåing ikkje ut til å være eit god mål på kor mykje ungdommen var stillesitjande totalt i løpet av ein dag.

TV-sjåing kan òg for nokre ungdommar fungera som stressdempar. TV- og videosjåing er definert som en viktig del av ungdomskulturen, og er med på å bygge opp relasjonar og identitet.

Betre folkehelse med kultur

(Foto: Arild Juul)

(Foto: Arild Juul)

– I studien sjekka me òg ungdommane for 12 kjente gentypar som har vorte sett i samanheng med utvikling av overvekt.

– Jamleg utøving av kulturelle fritidsaktivitetar såg ut til å motverke effekten av disse gener som gjør en tilbøyelig for overvekt , noko ein ikkje har funne å gjelde for fysisk aktivitet. Dette er veldig spennande funn, ivrar Cuypers.

I eit folkehelseperspektiv ser han for seg at skulen med fordel kan lære ungdommane at god helseåtferd ikkje berre inneber lav vekt, regelmessig fysisk aktivitet og gode matvaner, men òg deltaking i kulturelle aktiviteter som ei slags stressmestring.

– En variert deltaking i kulturelle aktivitetar er viktig. Hobbyar som induserer glede og interesse hos ungdommar som å lese, høyre på musikk og sjå på TV bør ikkje straks forkastas som for stillesitjande og dermed usunne. Dei bør derimot få innpass i ein meir heilskapleg sunn helseåtferd, avsluttar Cuypers.

Av Ida Sortland Knutsen

Referanse:

Cuypers m.fl.: Leisure time activities in adolescence in the presence of susceptibility genes for obesity: risk or resilience against overweight in adulthood? The HUNT study, BMC Public Health 2012, 12:820, doi:10.1186/1471-2458-12-820.