NYE BØKER: Et inkluderende fellesskap?

Tora Korsvold (red.): Barndom – barnehage – inkludering

Fagbokforlaget

Barnehagen er i dag selve bærebjelken i velferdsstatens barndomspolitikk: Det er her alle barn skal sikres samfunnsdeltakelse og sosial integrasjon.

Dagens barnefellesskap er både mangfoldig og fargerikt – men vet vi at barnehagene klarer å skape rom for den bredden og variasjonen dette representerer? Får hvert enkelt barn utviklet sin identitet i kulturelle møter med andre? Hvilke muligheter og barrierer finnes for ulike barns medvirkning?

Denne antologien har som mål å gi dypere innsikt i barnehagens inkluderingsprosesser, og er i hovedsak forfattet av forskere ved NTNU. Redaktøren er forsker ved Norsk senter for barneforskning, NTNU.