Energigjerrige hus

Den norske standarden NS3700 for passivhus er nå fastsatt. Standarden inneholder kriterier for passivhus og lavenergihus for boligbygninger. Den setter minstekrav til energibehov til oppvarming, bygningsdeler og installasjoner – samt krav til minimum andel fornybar energi. SINTEF Byggforsk, som er konsulent for Standard Norge, har vært sentral i utarbeidelsen av standarden. I forhold til høringsforslaget er de viktigste endringene at CO2-faktorene er fjernet og at det er innarbeidet to klasser for lavenergihus i tillegg til passivhus. Slik kan standarden også brukes i forbindelse med rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygninger.