Usikre planoverganger skal bli sikrere

I Norge finnes det i dag ca 4000 planovergan ger der vei krysser jernbanespor, og hvert år skjer det personulykker ved usikrede planovergangene. Jernbaneverket søker derfor etter løsninger som kan forbedre sikkerheten. Forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn er i gang med arbeidet som vil strekke seg fram til sommeren.

NTNUs og SINTEFs bilsimula-tor skal brukes for å vurdere ulike løsninger rundt utforming av planoverganger og vars ling ved disse. I februar–mars vil 24 personer kjøre i simulatoren og teste løsningene som er laget for å finne fram til den trafikantatferden som gir lavest mulig risiko for ulyk ker. Forskere vil observere atferden til sjåfø rene. I tillegg skal et spørreskjema skape klarhet i hva bilistene vurderer som de beste løsningene.