FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Gro Markeset

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Vi som kommer fra Norges byggforskningsinstitutt, arbeider med å integrere tradisjonene og kompetansen vår gjennom 50 år i SINTEF-organisasjonen. Det skal gi et enda sterkere bygg- og anleggsmiljø i Norge. Faglig jobber vi med å øke byggkvaliteten i Norge. Vi har mange års erfaring på hvordan byggskader skal unngås, og ser at det er et sterkt behov for kontinuerlig kunnskapsoverføring til byggebransjen og samfunnet generelt. Som et ledd i denne kunnskapsoverføringen er vi nå i ferd med å etablere en «Nasjonal database for måling av byggkvalitet» i samarbeid med Byggekostnadsprogrammet.

Byggkvalitet handler ikke bare om skader og byggefeil, men også om å tilpasse dagens byggeskikk til klimatiske forhold som er under endring. Dette er et område vi har arbeidet mye med, og vi forsøker nå å få etablert et senter for forskningsdrevet innovasjon med dette temaet.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Omfanget av byggskader er betydelig, og tiltak for å redusere byggskadeomfanget representerer et milliardpotensial hvert år. Færre byggefeil, økt byggkvalitet og bedre kunnskaper vil gjøre det både billigere og bedre å bo.