Simulerer trykket i oljebrønner

SINTEF Petroleumsforskning har utviklet verktøyet PRESSIM som simulerer hvordan trykket bygger seg opp i bergartene under havbunnen. Slike trykkprognoser er viktig informasjon for oljeoperatørene når det bores nye brønner.

Før boring har operatørene en idé om hvilket trykk de vil møte. For å balansere trykket forsøker de å legge riktig vekt på borestrengen med boreslam som føres ned i brønnen. Om trykket er høyere enn antatt, kan man i verste fall få en blow-out eller må kutte borestrengen og forlate brønnen. Begge deler er risikofylt og meget kostbart. Benytter man derimot for tungt boreslam for å gardere seg mot høye trykk, kan man risikere at slammet flyter ut i bergartene man vil undersøke.

Med det nye verktøyet får operatørene en sikrere trykkprognose og kan planlegge brønnene bedre. Dette gir både raskere og sikrere boring. Ettersom en borerigg kan koste flere hundre tusen dollar i leie per døgn, kan det nye verktøyet i tillegg til å minske risiko, også bety sparte penger.

Bildet over viser modellert overtrykk. Rød farge viser høyt overtrykk mens grønn farge viser lavt trykk.