Trivsel. Bildet viser glade barn på skolen.
Trivsel er viktig på skolen. Elever som trives, synes de gjør det bedre faglig også. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Trivsel på skolen og mestring henger sammen

Jo bedre elevene trives på skolen, dess bedre synes de at de behersker fagene.

Ny forskning understreker hvor viktig trivsel er for barnas prestasjoner.

Elevenes følelse av hvor gode resultater de får på skolen henger sammen med hvor godt de trives, både på skolen og med fagene.

– Vi finner en sammenheng mellom med trivsel på skolen og med fagene, og med hvor godt elevene synes de behersker skolearbeidet i alle fagene vi undersøkte, sier professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Sigmundsson er med i en forskergruppe som ville se om det finnes en sammenheng mellom trivsel og mestring. Resultatene er publisert i en artikkel i International Journal of Environmental Research and Public Health.

Trivsel. Bildet viser emojiene som ble brukt under testen.

Testen bruker emojier for å gjøre det lett å svare. Foto: Hermundur Sigmundsson, NTNU

Spørreundersøkelse utviklet av forskerne

Forskere ved NTNU har selv utviklet en test for å se på sammenhengen mellom trivsel og hvordan elevene ser på egne ferdigheter. De bruker blant annet emojier når elevene skal angi svar.

378 islandske elever i alderen 6 til 15 år var med på spørreundersøkelsen. Dette var blant spørsmålene de fikk:

  • Hvordan trives du på skolen?
  • Hvor godt liker du lesing, matematikk, naturfag og kroppsøving?
  • Hvor godt gjør du det i lesing, matematikk, naturfag og kroppsøving?

Deretter undersøkte forskerne om de fant noen sammenhenger mellom trivsel på skolen og med lesing, matematikk, naturfag og kroppsøving, og om dette ga noe utslag i hvor godt elevene syntes de mestret de ulike fagene. De finner altså klare sammenhenger.

Fant kjønnsforskjeller

Forskerne finner blant annet noen kjønnsforskjeller.

– Jenter liker jevnt over lesing bedre enn gutter gjør, sier professor Sigmundsson.

Det er en kjent sak at jenter i snitt er mye bedre enn gutter til å lese. Mange gutter lærer aldri å lese godt nok. Dette gjelder både på Island og i Norge.

Hermundur Sigmundsson. Foto: NTNU

– Jenter kjenner også at de behersker naturfag bedre enn gutter gjør. Men gutter liker kroppsøving bedre enn jentene, sier Sigmundsson.

De eldste scorer lavest

Forskerne fant også en påfallende utvikling. De eldre elevene ser nemlig ut til både å trives dårligere på skolen og med alle fag unntatt kroppsøving, samtidig som de synes de mestrer fagene dårligere enn de yngre gjør.

– De eldste elevene ser ut til å trives dårligere med både lesing, matematikk og naturfag. Samtidig føler de seg mindre kompetente i fagene, sier professor Sigmundsson.

Dette viser hvor viktig det er å se på skolen som et helhetlig system der synet på de ulike fagene gjenspeiler seg i synet på selve skolen, og motsatt.

Det er vanskelig å si hvorfor de eldste elevene har det sånn, men det kan ha en sammenheng med mangel på valgmuligheter, som igjen kan gi mindre lidenskap for fagene. For mer lidenskap kan gi både mer pågangsmot og flyt.

Må se helhetlig på skolegangen

At det er en sammenheng mellom trivsel og mestringsfølelse, bør få oss til å tenke på hvordan vi ser på skolen.

– Dette viser hvor viktig det er å se på skolen som et helhetlig system der synet på de ulike fagene gjenspeiler seg i synet på selve skolen, og motsatt, sier professor Sigmundsson.

Referanse: Sigmundsson, H.; Ingebrigtsen, J.E.; Dybendal, B.H. Well-Being and Perceived Competence in School Children from 1 to 9 Class. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20, x. https://doi.org/10.3390/ijerph20032116