Konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv under lanseringen av SINTEFs klimafond i Glasgow under COP 21.
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv under lanseringen av SINTEFs klimafond i Glasgow under COP21. Foto: Karoline Ravndal Lorentzen

SINTEF satser på naturmangfold og klimafond

Forskning på nye teknologier som kan fjerne CO2 fra luft og vann, og et eget fond som støtter arbeidet, er blant tiltakene SINTEF igangsatte i fjor, ifølge fersk bærekraftrapport.

I SINTEFs ferske bærekraftrapport får tiltak som vil bidra til å stoppe klimaendringene ekstra oppmerksomhet.

Et av disse tiltakene er “SINTEF Global Climate Fund” – et initiativ som ble lansert ved klimatoppmøtet i Glasgow i november i fjor. Klimafondet støtter forskning på nye løsninger som kan fjerne klimagasser fra kretsløpet. Alle scenarioer for å nå 1,5-gradersmålet avhenger av dettel

– Selv opplevede jeg deltakelse på klimatoppmøtet i Glasgow i november som svært motiverende. Klimafondet jobber målrettet med å få med nye partnere i fondet, som sammen skaper grobunn for løsninger som sikrer en klimapositiv framtid, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

– Videre har vi i 2021 intensivert arbeidet med naturmangfold. Vi har inngått samarbeid med eksterne kunnskapsmiljøer, og startet en intern konsernsatsing på området – for å bygge kompetanse og muliggjøre teknologiutvikling og verdiskaping på naturens premisser.

Gjør produksjon av grønt hydrogen billigere

Også SINTEFs nåværende portefølje av 19 forskningsbaserte oppstartsselskaper er vurdert mot de 17 bærekraftmålene. Flere av disse selskapene utnytter nøkkelteknologier innen IT, bioteknologi og nanoteknologi til mange ulike produkter, tjenester og verdikjeder for bærekraftig innovasjon.

Hystar er en av disse oppstartsbedriftene. For å produsere hydrogen trengs en energikrevende vannspalting. Selskapet har utviklet en ny membran for vannspaltingen som reduserer energibruken med 10 prosent.

Elektrolyse av vann vil med dette være konkurransedyktig med produksjon av hydrogen fra fossilt brensel, og det potensielle markedet vil være enormt.

– Produksjon av grønt hydrogen er utrolig viktig for en bærekraftig energifremtid. Det er etterlengtet i en verden med skyhøye oljepriser og økende behov for grønne energiløsninger. Hystar kan få stor betydning for å redusere klimautslippene, sier Alexandra Bech Gjørv.

Industri og infrastruktur på topp

SINTEF har gjort en kartlegging av forskningsprosjektenes relevans for de ulike bærekraftsmålene i 2021. Tallene viser at det er særlig åtte bærekraftmål forskningsinstituttet har stor aktivitet mot. Rangert etter omsetning er dette: 

  • Industri, innovasjon og infrastruktur
  • Ren energi til alle
  • Stoppe klimaendringene
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • God helse og livskvalitet
  • Livet i havet
  • Livet på land

– Vi har også aktivitet på de øvrige bærekraftmålene, men marginalt mot særlig mål fem,  “Likestilling mellom kjønnene” og nummer seksten,  “Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner”. Likevel er det avgjørende for oss å arbeide systematisk med slike tema gjennom vår egen virksomhet – inkludert kjønnsbalanse og god styring, sier Bech Gjørv.