Tøffe levekår: I Uganda har mennesker med funksjonsnedsettelser ekstra tøffe kår. og lever ofte i fattigdom, viser en ny SINTEF-studie. Illustrasjonsfoto fra hovedstaden Kampala/iStock

– Funksjonshemmede mister grunnskole

En levekårsundersøkelse gjort i Uganda avdekker at personer med funksjonshemninger har dårlige kår når det gjelder både utdanning og helse. Det gjør det nærmest umulig å komme ut av fattigdom.

SINTEF har I samarbeid med Makerere University of National Union of Disabled Persons of Uganda gjennomført en landsomfattende levekårsstudie blant mennesker med og uten funksjonshemninger i Uganda. Studien er del av en serie med lignende studier SINTEF har gjennomført i lav- og mellominntektsland.

­ Disse undersøkelsene gir en unik innsikt I levekårene til mennesker med funksjonshemninger i fattige land, sier forsker og prosjektleder Arne Henning Eide i SINTEF.  Studien bidrar med viktig kunnskap på områder der det er svært lite eksisterende data.

Sliter mer enn andre fattige

I hovedtrekk viser studien at personer med funksjonshemninger har dårligere levekår enn i den generelle befolkningen. Husholdninger med funksjonshemmede beboere skårer lavere enn andre husholdninger på en rekke levekårsindikatorer, som sosioøkonomisk status, tilgang på mat og informasjon. 

Informanter til levekårsundersøkelse i Uganda

Her er arbeidet med å samle inn data i gang. Foto: SINTEF

Studien avdekker også at personer med funksjonshemninger i større grad enn andre sliter med kroniske sykdommer, de har generelt dårligere fysisk og mental helse. I tillegg kommer det fram at færre har fått tilgang til eller gjennomført grunnskole. Personer med funksjonshemninger deltar også i mindre grad i arbeidslivet og i lokalsfunnet.

Våre funn viser ulikheter på en rekke områder og gir myndighetene i Uganda, funksjonshemmedes organisasjoner og andre et viktig grunnlag for politikkutforming, og tiltak som kan bidra til en positiv utvikling for en stor gruppe mennesker som står i fare for å bli værende i permanent fattigdom, sier SINTEF-forskeren.

Studien er finansiert av Atlas Alliansen/NORAD. Her kan du laste ned forskningsrapporten “Living conditions among persons with disabilities in Uganda