Illustrasjonsfoto viser jente med sosiale medier på laptop.
Jenter som over tid «liker» og kommenterer stadig mer, får dårligere fysisk selvbilde. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

 «Likes» og kommentarer fører til dårligere selvbilde

Jenter som «liker» og kommenterer på det andre legger ut på sosiale media får dårligere selvbilde over tid. Posting på egne profiler har ingen betydning.

Nesten alle unge bruker sosiale medier, og det er den visuelle kommunikasjonen som gjelder. Det går i «selfies», bilder og videoer. Det «likes», kommenteres og postes. Sosiale medier er blitt en viktig arena for å vise seg frem og sammenligne seg med andre. Hvordan påvirker dette barn og unges selvbilde? Er det skadelig? Kan det føre til bedre selvbilde?

Ved hjelp av data fra studien «Tidlig trygg i Trondheim» søkte vi å besvare disse spørsmålene med søkelys på vurdering av eget utseende (fysisk selvbilde). Unges vurdering av eget utseende har stor betydning for deres generelle selvbilde.

Kort fortalt

  • Sosiale media preges av visuell kommunikasjon og er en viktig arena for å «vise hvem man er».
  • Selv-presentasjonene på sosiale media er ofte «perfekte», retusjerte fremstillinger og kan dermed skape en utseende-norm som få når opp til.
  • Gapet mellom normen og vurderingen av eget utseende kan føre til redusert selvbilde, men «likes» og kommentarer kan potensielt sett også «booste» selvbildet.

Vi intervjuet over 700 barn da de var 10, 12 og 14 år gamle og fant følgende:

  • Jenter som «liker» og kommenterer andres poster («andre orientert» sosial mediebruk) får dårligere fysisk selvbilde over tid. For guttene hadde det ingen betydning.
  • Posting på egen sosiale media side («selv-orientert» bruk) påvirker ikke fysisk selvbilde.

 

Tidlig trygg i Trondheim

Tidlig trygg i Trondheim er et forskningsprosjekt som undersøker barn og unges psykologiske og sosiale utvikling. Annethvert år fra deltagerne var 4 år gamle har vi hentet informasjon fra foreldre, barnehageansatte, lærere og barna selv (fra de var 8 år). Nå er de blitt 16 år, og den syvende datainnsamlingen er i gang.

Fra barna var 10 år ble de intervjuet om sosial mediebruk. Selvbilde ble målt ved hjelp av spørreskjema. Over 40 prosent brukte Instagram og Snapchat da de var 10 år. To år senere var disse tallene fordoblet. Da deltagerne var 14 år, var omtrent 95 prosent på Facebook, og 70–80 prosent brukte Instagram og Snapchat (se tabell).

Hva er nytt?

Studier som har sett på sammenhengen mellom sosial mediebruk og selvbilde, har til dels rapportert motstridende funn. Dette kan skyldes at man ikke har spesifisert hvilken type sosial mediebruk som er undersøkt. I vår studie skiller vi derfor mellom det vi kaller «selv-orientert» versus «andre-orientert» sosial mediebruk.

  • Se for deg Lise. Hun poster stadig bilder av seg selv på Instagram («selv-orientert» bruk), får mange «likes» og kommentarer, noe som potensielt kan «booste» selvbildet hennes.
  • Frida derimot er mer tilbøyelig til å «like» og kommentere på andres Instagrambilder («andre-orientert» bruk). Gitt at selfies som regel er «retusjerte» og «perfekte» fremstillinger, eksponeres Frida stadig for andres idealiserte selvportretter. Avstanden fra det Frida oppfatter som normen til hvordan hun vurderer seg selv kan bli stor, og eget selvbilde kan bli skadelidende.

Slik tenkte vi. Og ja, funnene viser at jenter som over tid «liker» og kommenterer stadig mer, får dårligere fysisk selvbilde. Men slike som Lise får ikke bedre selvbilde av å legge ut bilder av seg selv. «Selv-orientert» bruk bidro heller ikke til å «beskytte» mot den negative effekten av «andre-orientert» bruk.

Illustrasjonsfoto viser jenter med telefoner.

Det kan tenkes at de positive tilbakemeldingene jenter får når de legger ut et bilde eller poster en tekst, gir en umiddelbar, positiv effekt på selvbildet deres, men at denne effekten er svært kortvarig. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Posting på egen profil har ingen betydning

Det kan tenkes at de positive tilbakemeldingene Lise får når hun legger ut et bilde eller poster en tekst, gir en umiddelbar, positiv effekt på hennes selvbilde, men at denne effekten er svært kortvarig.

Merk at vi undersøkte hvordan sosial mediebruk påvirket fysisk selvbilde to år senere. Og selv om studier viser at de fleste får positive kommentarer på det de legger ut, er det også noen som får negative kommentarer eller ingen kommentarer og «likes». Dette kan påvirke selvbildet negativt.

Fremtidige studier kan undersøke dette nøyere ved å kartlegge hvilke tilbakemeldinger deltagerne får og om det kan forklare sammenhengen mellom sosial mediebruk og selvbilde.

Vi hadde også en antakelse om at de med godt fysisk selvbilde er mer tilbøyelige til å poste på sine profiler enn de som ikke er så fornøyd med eget utseende, men det fant vi ikke støtte for i våre funn.

Hvorfor gjelder det bare for jenter?

Det var en sterk sammenheng mellom «andre-orientert» sosial mediebruk og dårligere fysisk selvbilde hos jenter, men ingen sammenheng hos gutter. Hvorfor er det slik?

Forskning viser kvinner er mer tilbøyelige enn menn til å bruke sosiale media for å sammenligne seg selv med andre (Haferkamp, Eimler, Papadakis, & Kruck, 2012). Sosial sammenligning har dessuten en sterkere negativ effekt på kvinners kroppsbilde enn det har på menns kroppsbilde (Myers & Crowther, 2009). Dette kan være noen av grunnene.

Vår studie har ikke undersøkt hvorfor «andre-orientert» sosial mediebruk påvirker fysisk selvbilde negativt eller hvorfor det bare gjelder for jenter. Vi vil imidlertid fortsette å følge deltagerne i Tidlig trygg i Trondheim og håper dermed å kunne bidra til mer kunnskap om hvordan sosial mediebruk påvirker barn og unge.

Kilde: The impact of social media use on appearance self-esteem from childhood to adolescence – A 3-wave community study. Silje Steinsbekk, Lars Wichstrøm, , Frode Stenseng, Jacqueline Nesi, Beate Wold Hygen, Věra Skalická.

Haferkamp, N., Eimler, S. C., Papadakis, A. M., & Kruck, J. V. (2012). Men Are from Mars, Women Are from Venus? Examining Gender Differences in Self-Presentation on Social Networking Sites. Cyberpsychology Behavior and Social Networking, 15(2), 91-98. doi:10.1089/cyber.2011.0151

Denne saken ble første gang publisert i Aftenposten Viten 25. august 2020.