Norge har i dag to store CO2-lagringsprosjekter gående. Ett av dem er Snøhvit-prosjektet i Hammerfest. Begge prosjektene drives av Statoil. Foto: Harald Pettersen, Statoil

CO2-fangst og lagring kan bli ny industri

CO2-håndtering kan skape både arbeidsplasser og store norske verdier, viser ny SINTEF-rapport.

Rapporten trekker fram at realisering av fullskala CO2-håndtering i Norge kan skape verdier i form av både industriutvikling og arbeidsplasser. Rapporten er skrevet av SINTEF med rådgiving fra NTNU, på oppdrag fra NHO, LO, Fellesforbundet, Norsk Industri, Norsk olje og gass, og Industri Energi. Den ble lansert 25.april.

Hva er CO2-håndtering?

CO2-håndtering er en teknologi som reduserer store utslipp av karbondioksid, CO2. Teknologien omfatter en fangst-, en transport- og en lagringsdel. Teknologien omtales også som CCS (fra engelsk: carbon, capture and storage).

Ifølge rapporten kan en tidlig satsing på CO2-håndtering i Norge skape konkurransekraft for norsk industri, både på fastlandet og på sokkelen.

Rapporten understreker at FNs klimapanel (IPCC) har konkludert med at verden trenger en rask og omfattende utbygging av CCS dersom vi skal lykkes med å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å nå klimamål som betyr reduksjon av klimagassutslipp med minst 40 prosent – innen 2030.

Fra naturgass til hydrogen

Et fortrinn for Norge vil være å bruke CO2-håndtering som en mulighet til å øke verdien av norsk naturgass. Dette kan skje ved å innføre rammebetingelser for ren og storskala produksjon av hydrogen fra naturgass.

Rapporten trekker også fram muligheten for å styrke den norske prosessindustrien sin konkurransekraft, da denne industrien har nullutslipp som mål innen 2015.

I arbeidet med rapporten er det lagt vekt på innspill fra norske aktører og å finne godt dokumenterte tall. Der man har manglet referanser, er det gjort anslag.

Ulike scenarioer – ulik effekt

Hvor stor effekten av en industriell satsing på CCS vil bli, avhenger av i hvilken grad Norge og Europa tar i bruk fangst og lagring av CO2.

For å vise det mulige utfallet av en norsk satsing på CO2-håndtering, har rapporten undersøkt mulighetene ut fra tre ulike scenarioer for hvordan CO2-markedet i Europa utvikles. Tallene som ligger til grunn for scenarioene er basert på tall fra IEA (International Energy Agency)  og FNs klimapanel IPCC.