I dag publiseres det 30 ganger så mange artikler om tidlig oppdagelse av sykdom som på 1950-tallet. Foto: Colourbox

Alltid en fordel å oppdage sykdom tidlig?

De fleste tenker at det å oppdage og behandle sykdom så tidlig som mulig er bra, og gir deg størst sjanse for å bli frisk igjen. Slik er det ikke nødvendigvis.

DIAGNOSE: Stadig bedre medisinsk teknologi gjør at vi også oppdager tilstander og forstadier til sykdom som kanskje aldri utvikler seg videre. For å være på den sikre siden vil de fleste likevel la seg behandle.

Men behandlingen i seg selv kan gi alvorlige bivirkninger og påføre skader og traumer vi kunne vært foruten.

Stadig bedre medisinsk teknologi gjør at vi også oppdager tilstander og forstadier til sykdom som kanskje aldri utvikler seg videre. Foto: Colourbox

– Det må bli bedre balanse i informasjonen som gis om fordeler og ulemper ved å oppdage slike tilstander og la seg behandle for dem, mener professor Bjørn Hofmann og professor John-Arne Skolbekken ved NTNU.

De publiserte nylig en artikkel i The BMJ hvor de har gjennomgått forskningslitteratur som omhandler tidlig oppdagelse av sykdommer fra 1800-tallet og frem til i dag. Funnene er urovekkende.

Ubalansert flodbølge

– Vi har avdekket en flodbølge av oppmerksomhet mot tidlig oppdagelse av sykdom, være seg kreft, hjerte- og karsykdommer eller psykiske lidelser, sier Hofmann.

Han forteller at det publiseres 30 ganger så mange artikler om tidlig oppdagelse av sykdom i dag som på 1950-tallet. Da er det tatt hensyn til at antall publikasjoner totalt sett har økt.

– Det ville vært vel og bra med økt interesse for dette, dersom litteraturen hadde balansert fokuset på nytte og skade. Dessverre ser vi at veldig mange forskningsartikler bare ser på nytten. Dobbelt så mange ser på fordelene som de som ser på ulempene, fortsetter Hofmann.

For hver artikkel som ser på både fordeler og ulemper publiseres det 76 artikler som bare tar for seg den ene siden ved saken eller ikke diskuterer det i det hele tatt.

Ensidig fokus på de positive sidene ved tidlig oppdagelse kan føre til en slutning om at tidlig oppdagelse alltid er bra. Dette er problematisk.

Bruker ressurser på falske alarmer

Med den økte satsningen på biomarkører for å oppdage sykdom blir temaer som overdiagnostisering og overbehandling stadig mer aktuelt. Ved en enkel blodprøve, urinprøve eller til og med pusteprøve kan du enkelt sjekke deg for sykdommer – det utvikles til og med hjemmetester og apper til dette formålet.

– Det kan nesten sies å være en bevegelse som sier at ting skal og må oppdages tidlig. Med de nye biomarkørene frykter vi at dette vil ta enda mer fart, og uroe folk unødvendig. Det fører også til at ressursene våre brukes på falske alarmer, i stedet for å sette mer inn på å behandle dem som virkelig trenger det, sier Hofmann.

Bedre helse?

Professor og samfunnsmedisiner Steinar Westin støtter synspunktene til Hofmann og Skolbekken.

Behandlingen i seg selv kan gi alvorlige bivirkninger og påføre skader og traumer vi kunne vært foruten. Foto: Colourbox

– Når det først er satt merkelapp på noe, vil mange gyve løs på behandling for sikkerhets skyld. Vi må være kritisk til hvor vi skal sette grensen for det vi kaller sykdom, sier Westin.

Et eksempel er Helsedirektoratet som nylig har gått ut med at de vil teste alle gravide kvinner for svangerskapsdiabetes med en omfattende og ressurskrevende glukosebelastningstest.

Svangerskapsdiabetes har tidligere blitt sjekket med en enkel urinstix. Westin bemerker at den nye metoden vil sette risikomerkelapp på langt flere, kanskje mange som ikke engang har svangerskapsdiabetes, og det blir opp til legene å rydde opp i dette i etterkant.

– Fører dette til at flere får bedre helse? Vet vi at de vi fanger opp egentlig har noen gevinst av å bli fanget opp? Det er spørsmål som vi bør stille oss i første omgang, sier Westin.

Han tror at den økte oppmerksomheten om alle mulige risikofaktorer og signaler kan gjøre folk selvopptatte og gi pasienter unødig mye helseangst.

En nødvendig pris

Det er forskjell på sykdommer og alvorlighetsgrad. Hofmann er ikke i tvil om at visse tilstander bør oppdages og behandles tidlig for å unngå sykdom. Spesielt når det gjelder kreftsykdommer er det et stort press.

Solveig Hofvind, seksjonsleder for Mammografiprogrammet ved Kreftregisteret, mener problemstillingene Hofmann og Skolbekken peker på er utfordrende, fordi vi ikke har nok kunnskap om hvor mange som blir behandlet for tilstander som ikke ville utviklet seg til en svært alvorlig kreftsykdom.

– Vi får stadig nye diagnostiske metoder, det gjelder alle typer sykdommer og er en del av framtida. Kanskje er det at vi behandler noen som ikke ville behøvd det, prisen vi må betale for å redde flere fra alvorlig sykdom og død, sier Hofvind.

Solveig Hofvind.

Brystkreftsscreening reduserer dødeligheten

Det er en belastning å få en kreftdiagnose, men Hofvind er ikke i tvil om at det er bedre å fjerne en liten kul i brystet med lokalbedøvelse, fremfor å vente og se om den vokser seg større. Da vil det kreve mer omfattende og belastende behandling senere.

Med innføring av brystkreftscreening og bedre behandlingsmetoder er dødeligheten av sykdommen redusert. Mens det tidligere ble oppdaget kuler i brystet ned til 2,5 cm i gjennomsnitt, er kulene nå gjennomsnittlig 1 cm, og vi kan oppdage kuler ned til en millimeter.

– Vi vet jo ikke om svulsten vil ligge rolig, og vi vet ikke nok om triggerfaktorene som kan få svulster til å begynne å vokse. Det gjør denne etiske problemstillingen utfordrende. Vi vet ikke hvem og hvor mange som behandles unødvendig. Men vi er opptatt av at pasientene skal ta et informert valg, og vi skal ikke feilinformere dem om konsekvensene, sier hun.

Fordeler og ulemper ved tidlig oppdagelse og behandling må kommuniseres bedre. Hofmann og Skolbakken mener det er helt nødvendig for å kunne utøve etisk forsvarlig pasientbehandling.

Unødvendig byrde

For at folk skal kunne ta veloverveide valg i framtiden presiserer Hofmann at vi ikke bare må gi glansbildet av at tidlig behandling er bra. De må få vite sannsynligheten for at de behandles unødvendig.

Bjørn Hofmann.

I tilfeller hvor tidlig oppdagelse fører til at vi behandler tilstander som ville trukket seg tilbake eller stagnert, ville personen dødd med tilstanden og ikke av den. Da kan behandlingen bli en større byrde enn den opprinnelige sykdommen ville blitt.

– Som etiker er jeg opptatt av balanse, og at folk vet hva de går til. Hvordan kan vi kontrollere at det å oppdage sykdommer tidlig faktisk gir folk bedre helse? Mange vil akseptere overdiagnostikk og overbehandling fordi de er redde for å få sykdommen. Det er greit, men da må de være godt informert – og det må ikke være vi som har gjort dem redde for sykdom, sier Hofmann.

Referanse: Surge in publications on early detection, Bjørn Hofmann, John-Arne Skolbekken, BMJ 2017;357:j2102 http://www.bmj.com/content/357/bmj.j2102.full?ijkey=nOoQmxesLSX1mDk&keytype=ref