Bilde av gul og hvit småskal-modell av en opdrettsmerd med kontrolltårn - fotografert i grønt bassengvann.
Artikkelforfatterne skriver om neste generasjon oppdrettsteknologi, som vil bringe havbruket til havs. Her representert ved oppdrettsselskapet SalMars "havmerd", som har vært testet i modellskala ved MARINTEKs havlaboratorium. Foto: MARINTEK

Bilforskning kan styrke havbruket

Fiskeoppdretterne jakter på grønne løsninger utaskjærs. På veien er det nyttig kunnskap å hente både i olje- og bilindustrien.

Bård Wathne Tveiten er Vice President New Ocean Industries ved MARINTEK.

Bård Wathne Tveiten er Vice President New Ocean Industries ved MARINTEK.

Portrett av mann

Hans V. Bjelland er forskningsleder ved SINTEF Fiskeri og havbruk.

Portrett av mann

Vegard Aksnes er forskningsleder ved MARINTEK.

Slik innleder forskertrioen Vegard Aksnes, Bård Wathne Tveiten og Hans V. Bjelland fra SINTEF-selskapene MARINTEK og SINTEF Fiskeri og havbruk et innlegg som sto på nettstedet Sysla torsdag 7. september.

Med tillatelse fra Sysla gjengir vi her innlegget i sin helhet.

“Oppdrettsnæringen sliter med store miljøutfordringer. Samtidig åpner myndighetene for nye utviklingstillatelser, som har gitt en bølge av innovasjon og nye anleggsløsninger.

Flere av disse er utviklet i håp om at bærekraften vil øke hvis bransjen får konstruksjoner som kan brukes i mer krevende kystområder og til havs.

SalMar har alt startet byggingen av sin kjempemerd, like stor i diameter som langsiden på en fotballbane. Verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest, har lansert et nedsenkbart bur. Norway Royal Salmon og Aker har foreslått et halvt nedsenkbart anlegg i stål, mens Nordlaks har sin “supertanker” for oppdrett.

Felles for disse aktørene er at de vil utvikle ny teknologi for å drive bærekraftig lakseoppdrett på steder med mye vær, bølger og strøm, for å løse problemene knyttet til lakselus og tilgang til areal.

Drastisk skille

Ordningen med utviklingstillatelser åpner for innovasjon og viser at norsk havbruksnæring evner å skape nye muligheter. Men mange av de nye anleggene skiller seg så drastisk fra tradisjonelle merder, at de ikke kan utvikles ved hjelp av erfaringsbasert kunnskap alene.

Derfor samarbeider oppdretterne med maritime kompetansemiljøer som før hadde fulle ordrebøker innen olje og gass. I tillegg er det nyttig kunnskap å hente fra arbeidet med teknologisk produktutvikling i bilindustrien.

Virtuelle prototyper

Bilprodusentene tar innovasjon, teknologisk risiko og kostnader på alvor. Fra å utføre en mengde fullskala krasjtester, har de gått over til ytterst få verifikasjonstester, kombinert med massiv utprøving av virtuelle prototyper ved hjelp av simuleringsverktøy. Slik reduseres teknologisk risiko tidlig i innovasjonsprosessen. Kostnadene synker drastisk og du får en mye bedre og sikrere bil.

Tilsvarende metodikk kan brukes i utvikling av havbruksanlegg. Ved å benytte virtuelle prototyper, kombinert med laboratorie- og felttester reduseres utviklingskostnader, samtidig som teknologi og anleggets drift blir mer forutsigbar og sikker.

Femdobling av produksjonen

Potensialet for vekst i havbruksnæringen er enormt. Regjeringen har ambisjoner om en femdobling av matproduksjonen fra oppdrettsnæringen innen 2050. For å få til dette, er det nødvendig å løse dagens problemer og i tillegg overvinne begrensningene som tradisjonell merdteknologi utgjør.

Veksten vil stå og falle med to forhold: at sikker, forutsigbar drift kan oppnås i krevende kystområder, og at enda mer utsatte havområder kan tas i bruk. Dagens insentiver og innovasjonsklima åpner for utvikling av teknologi som gjør dette mulig.

Viktig kunnskap fra norsk sokkel

Ved utvikling av fremtidens eksponerte havbruk, trengs den marinteknologiske kompetansen som norske bedrifter og forskningsinstitusjoner har opparbeidet seg i sin oljerelaterte virksomhet. Her finnes kunnskap som kan brukes til å designe pålitelige og robuste konstruksjoner og fortøyningssystem som ivaretar krav til sikkerhet for folk og fisk.

I tillegg vil kompetanse som kan bidra til effektiv drift, vedlikehold og logistikk være viktig.

Bidrag fra flere fag

Flerfaglig samspill mellom teknologer, biologer og oppdrettere, må til for å oppnå vekst i matproduksjonen fra havet.

Fremtidens havbruk vil skje både i lukkede anlegg inne i fjordene og i eksponerte områder, med sikre, moderne teknologiske løsninger som støtter opp om god fiskevelferd. Forhåpentligvis uten dagens problemer med lus, sykdom og rømning.”