Stenger inn laksen for å stanse lakselusa

  • Av
    Publisert 01.06.16
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Miljøutfordringene i oppdrettsnæringa er en viktig pådriver for utviklingen av “tette” laksemerder. Lab-tester har nå bragt lukkede anlegg i sjøen et skritt nærmere det muliges verden.

LUKKET LAKSEMERD: Mange i næringen ønsker å ta i bruk lukkede merder, noe Fiskeridirektoratet synes er positivt.

Fredrik Brun og Kristen Sæther i gang med å lage en lukket laksemerd. Foto: Pål Leraand

Fredrik Brun og Kristen Sæther i gang med å lage en lukket laksemerd. Foto: Pål Leraand

Lukkede merdanlegg er vesensforskjellige fra de tradisjonelle notbaserte anleggene. Det store lukkede vannvolumet kan settes i bevegelse når merden beveger seg, eller når merdens vegger deformeres. Per i dag eksisterer det ikke numeriske verktøy som predikerer de innvendige bølgene og deres kobling med deformasjon av merdveggene tilstrekkelig bra.

Nylig testet Marine Harvest ut et lukket merdanlegg i Norges største laboratoriebasseng, ved SINTEF-instituttet MARINTEK. Ifølge forskningsleder Vegard Øgård Aksnes ved MARINTEK har modellforsøkene vært et viktig bidrag til økt forståelse av de fysiske prosessene, samt for å kvantifisere størrelse og forekomst av innvendige bølger.

– Forsøkene er et viktig skritt på veien mot det kunnskapsunderlaget som trengs for å konstruere og dimensjonere trygge lukkede anlegg for bruk i sjøen, sier Aksnes.

Velkjent fenomen fra LNG-skip

De innvendig bølgene som oppstår kalles ofte sloshing, og er et velkjent fenomen fra blant annet tanker i skip som frakter flytende nedkjølt naturgass (LNG). Slike innvendige bølger vil bidra til bølgekreftene som virker på konstruksjonen.

– Det skjer veldig mye i forhold til nye konsepter i oppdrettsnæringen for tiden, spesielt med tanke på de nye utviklingskonsesjonene. For å få ned risikoen i produktutvikling, er det viktig å gjennomføre modellforsøk i bassenget. Dette for å øke forståelsen for hvordan konseptene oppfører seg i bølger og strøm, sier Aksnes.

– Hvor bør slike anlegg plasseres?

Denne type konsept er i utgangspunktet tenkt for skjermede lokaliteter. De egner seg foreløpig ikke for eksponerte lokaliteter, fordi der blir bølgene rett og slett for store.

Saken fortsetter under filmen.

https://www.youtube.com/watch?v=frpqZladHM8&feature=youtu.be

Lovende med tanke på lus

Fiskeridirektoratet var til stede under modellforsøkene for å lære mer om lukkede merdsystem. Dette er en forholdsvis ny type konstruksjon, som man har begrenset operasjonell erfaring med.

– Det er mange som ønsker å ta i bruk lukkede merder. De er lovende med tanke på lusebekjempelse og oppsamling av avfall. Vi synes det er utrolig positivt at næringen bruker modellforsøk for å få verifisert design, sier Erlend Hopsdal Skjetne, rådgiver i Fiskeridirektoratet.

– Denne forskningen vil komme alle i bransjen til gode, understreker han.

Ønsker å lære mer

Færøyske Ragnar Joensen, Group Manager Technology i Marine Harvest, opplyser at selskapet ønsker å teste ut ulike typer flytende lukkede systemer.

– Det overordnete målet er å øke produksjonen av oppdrettslaks i Norge. Vi ser lukkede systemer som et verktøy som kan hjelpe oss med dette. Men vi er fortsatt i en tidlig fase, påpeker han.

Joensen forklarer at selskapet ønsker mer erfaring gjennom testing av teknologien, mer viten om biologisk produksjon i disse systemene og ikke minst mer kunnskap om lønnsomheten i slike anlegg.

– Tanken er at fisk i lukkede anlegg i mindre grad blir utsatt for fiskehelseutfordringer i forhold til i åpne anlegg. Samtidig er det dyrere å bygge lukkede anlegg enn åpne systemer, så vi må lære mer for å se hvordan dette verktøyet best kan hjelpe oss å nå målet om bærekraftig vekst, sier Joensen.