Bioenergi er én metode for å kutte utslippene av biogasser. Foto: Thinkstock

Klimamål kan ryke etter sommel

Om vi skal unngå farlige klimaendringer, må vi umiddelbart skifte til fornybare energikilder. Det gjelder særlig for bioenergi, som kan gi en midlertidig økning i CO2-nivået før det går ned igjen.

BIOENERGI: Når det gjelder å begrense de globale temperaturøkningene fra klimagassutslipp, er timing alt – selv når det kommer til «klimavennlige» CO2-utslipp fra bioenergi, viser forskning fra Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Klimamøtet i Paris

  • Nesten 200 regjeringer møtes i desember i Paris med mål om å undertegne en global klimaavtale som skal begrense klodens oppvarming til 2 grader.
  • NTNU og SINTEF forsker på klima fra mange vinkler. Blant annet bidrar vi med å utvikle teknologier som kan hjelpe til å redusere verdens utslipp. I tiden framover vil du på Gemini.no finne ekstra mange artikler om klima.

Karbondioksid fra bioenergi, eller energi fra biologisk materiale som skogbruk eller jordbruksavfall, tas opp av planter eller andre organismer. Disse vokser og gror og erstatter materialet som ble høstet til å produsere bioenergi i første omgang.

Dette gjør bioenergi klimavennlig. All CO2 som produseres ved å brenne drivstoffet blir senere fjernet fra atmosfæren.

– Men det er et viktig tid etterslep i CO2-opptaket som reflekteres i en midlertidig økning i den globale temperaturen, sier Francesco Cherubini, forsker ved NTNUs Program for industriell økologi.

Etterslepet skyldes at det tar tid før nye trær og planter vokser til.

Viktig for planlegging

Flere norske selskap ser på muligheten for å bruke avfall fra skogbruk i kraftverk. Foto: Thinkstock.com

Flere norske selskap ser på muligheten for å bruke avfall fra skogbruk i kraftverk. Foto: Thinkstock.com

– Dette etterslepet er viktig når politikere skal evaluere strategier for å begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader innen 2100, sier han.

Mens CO2-utslipp fra fossile brennstoff gir en nesten permanent temperaturøkning, gir CO2 fra fornybar biomasse en reversibel og midlertidig økning.

– Jo raskere vi vedtar å bruke mer bioenergi, dess mindre effekt vil bruken av bioenergi få på temperaturøkningen, mener han.

Cherubini beskrev timingen av utslipp fra bioenergi og virkningen på den globale temperaturøkningen i en artikkel i Nature Climate Change fra sent i fjor.

Utslippskutt er gjennomførbart

Cherubini presenterte sine funn i juli på konferansen «Our Common Future under Climate Change». Med nesten 2000 deltakere fra nesten 100 land, var dette den største internasjonale vitenskapskonferansen før de internasjonale klimaforhandlingene under COP21 tar til i Paris i slutten av november.

Konferansen ble avsluttet med en uttalelse som var en oppsummering av det vitenskapelige grunnlaget for videre handling. Den konkluderte blant annet med at klimatiltak for å begrense oppvarmingen til mindre enn 2 grader C er økonomisk gjennomførbare. Men hvis vi skal få det til, må klimagassutslippene reduseres med 40-70 prosent fra dagens nivå senest innen 2050.

Et lukket vindu

Samtidig viser annen forskning at vi må begrense utslippene så snart som mulig.

Francesco Cherubini. Foto: NTNU

Francesco Cherubini. Foto: NTNU

En studie i Nature fra 2013 fant at tidspunktet når internasjonale tiltak iverksettes har den desidert største effekten om vi skal greie å begrense oppvarmingen. Nature-studien viste også at om klimakuttene utsettes fra 2020 til 2025, er det langt mindre sannsynlig at oppvarmingen kan begrenses til 2 grader over før-industrielt nivå.

– Utslippene bør ligge på et maksimum rundt år 2020 om vi skal øke sjansene for å holde oss innenfor 2 gradersmålet, sier Cherubini. – Men dette ser ikke ut til å skje. Nå er vi på «business as usual»-veien, som vil gi en oppvarming på 5 grader C før 2100.

Referanse: Cherubini, F., Gasser, T., Bright, RM, Ciais, P., Strømman, AH, (2014) Linearity between temperature peak and bioenergy CO2 emission rates, Nature Climate Change, 4: 983-987.

Nå er vi på «business as usual»-veien, som vil gi en oppvarming på 5 grader C før 2100.