Her slippes en modell av Draupner S i havet. Foto: Gassco.

Oppgradering ga HMS-pris

Bak det nye livbåtkonseptet Draupner S ligger et større forskningsarbeid.

Som følge av Petroleumstilsynets nye regelverk for livbåter, etablerte Gassco og Statoil en studie for å se på utskiftning av livbåtene på stigerørsplattformen Draupner S.

Etter simuleringer, modellforsøk, strukturberegninger og fullskala testing hos SINTEF –selskapet MARINTEK og Harding Safety, ble det klart at det var mulig å oppgradere i stedet for å skifte ut livbåtene.

Det resulterte blant annet i skrogforsterkning, ny og større motor, bedre manøvreringsegenskaper, nye seter og sikkerhetsbelter samt endringer i operasjonelle prosedyrer.

Livbåtene har nå brukstillatelse opp mot 100-års vær. Dette tilsvarer en dobling av bølgehøyde i forhold til tidligere. Oppgraderingen bidro også til en levetidsforlengelse for Draupner S fram til 2028. Prosjeket ble nylig tildelt Statoils HMS-pris for arbeidet.