forest

Skjult mangfold i norsk regnskog

Verdens nordligste regnskoger ligger i Midt-Norge. Men de er få og små: Til sammen er det registrert ca. 20 km2 boreal regnskog fordelt på drøyt 200 lokaliteter. Her lever en rekke sjeldne arter, særlig lav og moser. Denne enestående skogtypen er like utrydningstruet som de tropiske regnskogene i sør. Det har moderne flatehogst sørget for.

Forskere fra NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag studerer biologiske arter i disse skogsfragmentene. De har funnet overraskende store genetiske variasjoner hos ulike arter, og en betydelig genetisk utveksling mellom de ulike fragmentene av regnskog. Det tyder på at en del arter har tålt flatehogsten overraskende bra. Forskerne etterlyser mer vern av skogen og flere ressurser for å utforske mangfoldet her.