Brussel

Største aktør i Brussel

SINTEF er den største enkeltaktøren blant norske mottakere av EU-støtte for forskning. Støtten blir gitt gjennom EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, melder Trøndelags EU-kontor. Den norske deltakelsen i EUs rammeprogram for finansiering av forskning og utvikling er rekordhøy. Tall fra juli 2011 viser norske partnere i 904 prosjekter. Dette tilsvarer at norske aktører deltar i nesten sju prosent av alle prosjektene som mottar finansiering gjennom programmet. Programmet FP7 har en varighet på sju år, 2007-2013. Norske forskningsprosjekter anslås å ha mottatt i underkant av 3,3 milliarder kroner så langt.