sykeseng

Mangel på sykesenger

Eldrebølge og befolkningsvekst vil føre til et behov for 1100 nye sykesenger i Helse Sør-Øst i 2020, mener seniorforsker Stein Petersen i SINTEF Helse. Oslo og Akershus alene vil trenge 500 nye sengeplasser om liggetid og innleggelseshyppighet skal være som nå. Til sammenligning har det nye Universitetsykehuset i Akershus, Ahus, 750 senger. Forskeren mener dette er altfor store tall til at behovet kan dekkes ved utbygging. Både liggetid og innleggelseshyppighet må reduseres om man skal ha tilstrekkelig antall sykesenger. Men det finnes i dag ingen planer for hvordan kapasiteten skal kunne økes.