Farlig i fiskeflåte

Fra 1980 til og med 2006 hadde 19 fiskere mistet livet på grunn av klemskader, mens 80 var påført invalidiserende skader. Det går fram av en rapport SINTEF Fiskeri- og havbruk har utarbeidet på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Sjøfartsdirektoratet.

Forskerne har utredet nødstopp på innhalingsutstyr ombord på mindre og mellomstore fiske- og fangstfartøy. Hele 13 av dødsulykkene skjedde på fartøy under 50 fot, der den forulykkede var alene ombord. 10 av de 19 omkomne drev garnfiske, seks drev med reketrål. Av 80 invalideskader skjedde 33 under trålfiske, 22 med garn, 11 i notfiske, 7 under snurrevadfiske og 7 ved linefiske.