Antibiotika og allergier

Luftveisinfeksjoner og bruk av antibiotika hos barn det første leveåret ser ut til å virke inn på forekomsten av astma og allergier senere i livet. Det går fram av en studie forskere ved NTNU, SINTEF og flere svenske sykehus har gjort av 3300 barn, som alle ble fulgt gjennom en periode på åtte år. Forskerne konkluderer med at allergier hos barn i hvert fall delvis kan settes i sammen-heng med tidlige luftveisinfeksjoner og antibiotika.