SIGNERT: Nok ord – tid for handling

DET ER BRED POLITISK ENIGHET om behovet for å satse på ren energi. Men vakre ord og gode intensjoner må nå følges av penger og handling. Revidert nasjonalbudsjett for 2008 ga positive signaler med en startbevilgning på 70 millioner kroner til oppfølging av Klimaforliket. Men det er nødvendig å satse mye høyere; ambisjonen bør være 500 millioner per år til energi- og klimaforskning allerede fra 2009.

Få land har som Norge forutsetninger for å etablere stor havbasert produksjon av ren kraft og tilhørende bærekraftige arbeidsplasser. Vi er allerede verdensledende på teknologi til havs, og norske forskningsmiljøer har en omfattende og langvarig forskningsaktivitet knyttet til energi og miljø. Men det haster med å komme i gang. Internasjonalt skjer en

formidabel industriell utvikling, drevet av rekordhøy oljepris, behovet for forsyningssikkerhet og nødvendigheten av klimatiltak. Dersom Norge fortsatt skal være konkurransedyktig, er det nødvendig å handle raskt. I noen få år framover eksisterer et tidsvindu før utenlandsk industri får et forsprang som blir vanskelig å ta igjen.

«Det er ingen tvil om at ren energi og ren industri er fremtidens vinnere…»

Før miljøløsninger og industriutvikling kan realiseres, trengs det imidlertid en betydelig styrket forskningsinnsats innenfor flere områder. Det er nødvendig med kunnskap om samfunnsmessige rammebetingelser og virkemidler, gjennomføring av klimapolitikk og samfunnsmessige så vel som økologiske konsekvenser av klimaendringer, og prosess- og systemforståelse i samspill med teknologisk

innsikt, for å utvikle løsninger på både lokale og globale

miljøutfordringer. Ren energi og tilknyttet ren industri representerer et energipotensial og verdier minst like stort som vannkraft og olje. Det er ingen tvil om at ren energi og ren industri er fremtidens vinnere, og at vi kan bevege oss mot en tredje norsk energiæra. Omstillingen til den tredje energiæra krever imidlertid langt mer enn

spredte pilotprosjekter og forsiktig virkemiddelbruk. Det kreves friske penger og en industri- og kunnskapspolitikk som aktivt støtter opp under en bærekraftig utvikling.

Vi er klar til å handle.