FORSKNINGSSJEFENSFOKUS: JØRN TRYGVE BRUNSELL

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Nå jobber vi med oppfølging av SINTEFs arbeidsmiljø- undersøkelse. Vi tar undersøkelsen på alvor, og vil følge den opp med en handlingsplan for å rette opp våre svake områder.

Når det gjelder forskning, har vi fokus på at Norges forskningsråd nå lyser ut midler til å etablere fem til sju ulike sentre for miljøvennlig energi. Her skal vi delta med et knallgodt tilbud med landets beste kompetanse, så dette arbeidet blir viktig framover. Å etablere et senter som fokuserer på energieffektivitet, er en del av vår målsetting om skape et senter for bærekraftige bygninger. Her vil de tre komponentene klima, energi og miljø være fokusområder.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Vi må erkjenne at vi har sett starten på en klimaendring og det er ikke lenger tvil om at vi må redusere utslippene av klimagasser. Klimaendringen vil føre til at våre bygninger, som allerede i dag er utsatt for store klimapåkjenninger, vil få større påkjenninger i årene som kommer. Dette må gjenspeiles i endrede byggetekniske og produksjonstekniske løsninger. Oppføring og drift av bygninger krever ca 40 prosent av Norges totale årlige energibruk og mer enn 50 prosent av Norges el-forbruk. Ved å forbedre eksisterende bygninger og produsere vesentlig bedre nye bygninger, kan vi bidra så det monner. Det vil redusere etterspørselen av energi samtidig som vi reduserer skadelige utslipp.

«…våre bygninger vil få større påkjenninger i årene som kommer.»