Effektive Kristin

Forskere har studert driften på oljeplattformen Kristin. Personellet på land og ute på Haltenbanken jobber tett sammen ved hjelp av sanntidsdata og avansert teknologi (integrert operasjon). Fordi plattformen er lavt bemannet, kreves det overblikk over fram tidig drift på tvers av fag. Forskere ved SINTEF Teknologi og samfunn mener dette har skapt nye måter å arbeide på. Modellen bidrar til felles situasjonsforståelse, som fremmer korte beslutningsveier og mer effektiv drift.

De ansatte på Kristin rapporterer også om godt arbeidsmiljø og trivsel ut fra arbeidsformen. Erfaringene fra Kristin fungerer så godt at oppdragsgiver StatoilHydro nå har tatt i bruk resultatene fra prosjektet i andre deler av selskapet.