Smart bruk av søppel gir klimagevinst i Kina

Et norsk miljøprosjekt i Kinas sementindustri kan gi CO2-kutt som tilsvarer det dobbelte av Norges samlede utslipp av klimagasser.

Kinas sementindustri er verdens største. Det meste av produksjonen skjer med utdatert teknologi, og siden kull benyttes til forbrenning, er CO2- og støvutslippene store.

Sementindustrien alene slipper ut 1,1 milliard tonn CO2 hvert år. Det er tjueseks ganger så mye som det totale CO2-utslippet i Norge.

Samtidig med miljøproblemene har Kina et avfallsproblem. Landet produserer mer enn en milliard tonn avfall i året, og håndteringen er ikke tilfredsstillende: Den medfører en betydelig helserisiko og en enorm forurensingskilde.

Den økonomiske utviklingen i Kina har vært prioritert i tretti år på bekostning av miljøet. Nå er tingene i ferd med å endre seg. Den kinesiske regjeringen innser nå problemet og er i ferd med å gjøre en helomvending:

To fluer i ett smekk

AVFALLSHÅNDTERING: Ved å bruke avfall som brensel i sementindustrien, får man både behandlet industriavfall og erstattet noe av det forurensende kullet. Foto: Karstensen, SINTEF Byggforsk

AVFALLSHÅNDTERING: Ved å bruke avfall som brensel i sementindustrien, får man både behandlet industriavfall og erstattet noe av det forurensende kullet. Foto: Karstensen, SINTEF Byggforsk

Med bakgrunn i dette har et norsk initiativ som går ut på å erstatte deler av det fossile brennstoffet i sementindustrien med industriavfall, blitt tatt vel imot.

– Vi har nå satt i gang et treårig prosjekt som har som mål å bøte på både miljø- og avfallsproblemene, sier spesialrådgiver Kåre Helge Karstensen på SINTEF Byggforsk.

– Vi vil benytte industriavfall som tilleggsbrennstoff i sementindustrien. Dette kan ikke erstatte kullet totalt, men vi kan komme opp i 40 prosent erstatning. Avfallet omfatter alt fra bildekk og plastikk til organisk avfall. Når vi på dette viset reduserer bruken av kull, som er en ikke-fornybar energikilde, vil sementindustrien bli mer bærekraftig.

Og når millioner av tonn med kull kan erstattes med avfall, sparer vi samtidig miljøet for enorme CO2-utlipp. Dette kan bety et kvantesprang i løsningen av mange miljøproblem, sier Karstensen. Karstensen understreker at han må ty til spekulasjoner om han skal anslå hvor store utslippsreduksjoner prosjektet kan gi Kina.

– I et «best case scenario» kan det være snakk om et bortfall på 100 millioner tonn CO2 per år eller mer, sier SINTEF-forskeren.

Til sammenligning hadde Norge et samlet utslipp av klimagasser i 2006 som, omregnet til CO2, var på drøyt 53 millioner tonn i følge Statistisk sentralbyrå.

For to år siden initierte han prosjektet overfor den norske ambassaden i Beijing og den kinesiske miljøadministrasjonen SEPA. Prosjektforslaget gikk gjennom og ble vedtatt av den kinesiske regjeringen på rekordtid. Nå er SINTEF i gang med arbeidet i Kina – og i tett samarbeid med SEPA, lokale myndigheter, industri og flere forskningsinstitutter.

Spesialkompetanse

Karstensen har i mange år jobbet med miljø- og energiproblemer og har i dag hele verden som sitt arbeidsfelt. Han arbeider for samtlige FN-institusjoner med miljø på agendaen, og inneværende år er han involvert i prosjekter på alle verdenskontinent. Et av hans spesialområder går på å bruke sementovner som verktøy til å redusere utslipp, og dermed løse energiutfordringer og miljøproblemer.

– Denne formen for kompetanse er svært attraktiv i vår tid med global oppvarming og knapphet på energi og ressurser, sier Kåre Helge Karstensen.

SINTEF-forskeren som allerede har tilbrakt flere måneder i Kina, er bare på en kort Norgesvisitt før det bærer tilbake igjen. Sammen med kollega Harald Justnes regner han med å oppholde seg i Østen enda noen år. Det aktuelle prosjektet har vakt interesse i Kina, og blitt omtalt i flere kinesiske medier.

– Jobben vår er å utvikle grunnlaget for en helhetlig policy som skal legge til rette for at sementindustrien kan bruke avfall som energi- og råmaterialerstatning, forteller Kåre Helge Karstensen.

– Det er viktig at dette gjøres ordentlig fra begynnelsen av, sier SINTEF-forskeren.

Skepsisen snudd

Non-govermental organizations (NGO) som for eksempel Greenpeace, har lenge vært skeptiske til å bruke sementovner til å destruere farlig avfall, særlig i utviklingsland, men skepsisen har avtatt i det siste.

– De ser at det kreves løsninger, sier Karstensen. – Den kinesiske industrien er der med sitt ressursforbruk og sine utslipp. Spørsmålet blir derfor hvordan man kan gjøre industrien mer miljø- og ressursvennlig. Og det er her de uløste avfallsproblemene kommer inn i bildet. Forsvarlig håndtering av avfall er en komplisert og kostbar oppgave, men ved å utnytte og gjenvinne verdifull energi i avfallet i sementindustrien, får vi til en integrert og kostnadsmessig attraktiv løsning:

• Sementindustrien kan redusere forbruket sitt av ikke-fornybare ressurser og energi samtidig som de får reduserte utslipp.

• Industri som genererer avfall, får rimeligere løsninger. Det betyr igjen at avfall blir behandlet i større grad enn i dag.

• Myndighetene får raskere miljø- og helsegevinster.

Hele Kina

Akkurat nå jobber prosjektdeltakerne med å kartlegge status på dagens praksis rundt avfallsgenerering og -behandling, og å utarbeide retningslinjer og standarder for hvordan dette skal gjøres i praksis.

Til neste år skal standardene testes i full skala i sju kinesiske provinser som er med i samarbeidet, blant annet i Beijing som jobber for fullt med å få på plass en tilfredsstillende avfallsbehandling før OL i august neste år. Om uttestingen går bra, skal praksisen settes ut i livet i full skala i Kina.

– Det er denne veien store deler av verden må gå, oppsummerer Karstensen. – Vi er nødt til å finne fram til enkle, rimelige løsninger som kan bety vinn-vinn-resultater for involvert industri. Dette er spesielt interessant i raskt voksende utviklingsland med store miljøproblemer.