Bygging i nordområdene

Oljeselskapene viser stor interesse for nordområdene med tanke på framtidig utbygging av olje- og gassforekomstene og tilhørende veier, kaier, ilandføringsterminaler og rørledninger. SINTEF-avdelingen Berg og geoteknikk har derfor rettet fokus mot feltet «arktisk infrastruktur og permafrost», og er i gang med å oppgradere frostlaboratoriet i Trondheim sammen med NTNU Geoteknikk. Frostlaboratoriet er utstyrt for å teste styrke- og deformasjonsegenskapene til is og frosne geomaterialer.

Ved hjelp av en nyinnkjøpt geoteknisk borerigg finansiert av Statoil, utfører SINTEF nå feltarbeid og prøvetaking på Svalbard. Riggen har en egen kjerneprøvetaker utviklet ved NTNU Geoteknikk for å ta opp prøver i permafrost. Riggen driftes i samarbeid med Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), og partene har allerede skaffet seg gode erfaringer med prøvetaking og geoteknisk feltarbeid i arktiske strøk gjennom oppdrag både i Svea og i Longyearbyen.