A lock draw in binary numbers

Sikkerhetsforum jubilerer

Norge ligger langt framme på sikkerhetssystemer offshore. Dette skyldes ikke minst at sikkerhetsmiljøet ved SINTEF fikk i gang et prosjekt for 20 år siden som resulterte i et industriforum der representanter fra 21 virksomheter m øtes to ganger årlig i Trondheim. Det såkalte PDS forum (pålitelighet og tilgjengelighet av datamaskinbaserte sikringssystemer) består av ledende oljeselskap i Norge, leverandører av sikkerhetssystemer, konsulentfirma, sikkerhetsforskere og tilsyn. Gjennom årene har forumet vært med på å utvikle standarder og vært aktive på å få norsk tenkemåte inn internasjonalt. På møtene trekker brukere fram problemstillinger eller legger fram løsninger de mener fungerer, mens forskerne redegjør for metoder som utvikles mot verifikasjon. En rekke håndbøker har blitt utformet, og bøkene er solgt til ti ulike land. Forumet har vært pådriver i en sikkerhetstenking der det å legge inn sikkerhetsmarginer og reserveløsninger, er viktig. Den siste tiden har utviklingen mot styring av plattformer fra land f ørt til at sikkerhetstenkingen også må omfatte de nye driftsformene.