Nye bøker: Forskere i fri flyt

Barbro Rønning (red.): Flyt – en nøkkel til kreativitet og innovasjon, Tapir akademisk forlag

Kreative prosesser i tverrfaglige team – KRITT – er et treårig forskningsprosjekt ved NTNU, der forskerne spør seg selv og hverandre: Kan flyt utvikle slike prosesser? I artikkelsamlinga «Flyt» nærmer sju KRITTforskere og fire KRITT-venner seg spørsmålet fra ulike vinkler. De tilhører høyst fagmiljøer som sjelden møtes, og presenterer seg derfor som forskere i fri flyt – mellom ulike fagområder og kunnskapsformer; mellom akademiske og praktiske tilnærmingsformer; mellom yrkes- og hverdagsliv. Kreativitet, innovasjon og tverrfaglighet er blant tidas honnørord og preger den akademiske debatten om strategier for høyere utdanning. KRITT-prosjektet har derfor hatt uvanlig stor publikumsappell, og «Flyt» retter seg mot et relativt bredt publikum.